UsII-67/22 od 12. travnja 2022.

KLASA: 21/1125

UsII-67/22 od 12. travnja 2022.
 
Odluka o poništenju postupka – Opravdani razlog - Smanjena osigurana sredstva - Članak 298. ZJN 2016 
Rok za donošenje odluke o poništenju nije prekluzivan – teče od kad je naručitelj saznao za razloge poništenja – Članak 303. ZJN 2016
 
Naime, i prema ocjeni ovoga Suda u situaciji kada za izvršenje ugovora o nabavi nisu u cijelosti niti dostatno osigurana sredstva odnosno nisu osigurana dostatna sredstva za financiranje cjelokupnog predmeta nabave uslijed odustanka jednog od izvora financiranja u znatnom dijelu planiranih sredstava, radi se o novim okolnostima iz članka 298. stavka 1. točke 1. ZJN-a, na koje naručitelj nije mogao utjecati, te iste predstavljaju valjani razlog za poništenje postupka javne nabave, kako to tuženik osnovano navodi i u odgovoru na tužbu. Stoga navodi tužbe kojima tužitelj u bitnom ukazuje na mogućnosti financiranja iz drugih izvora, a imajući u vidu i Plan nabave naručitelja za 2021. godinu, kao i pravo da procjenjuje i planira svoje poslovne aktivnosti i način korištenja prihoda, nisu od utjecaja na pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja u konkretnom slučaju, niti je tužitelj priložio relevantne dokaze za svoju tvrdnju da je naručitelj u trenutku donošenja Odluke o poništenju imao osigurana sredstva dostatna za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, u konkretnom slučaju ponude tužitelja sa cijenom od 8,288.420,83 kn, koja je u postupku pregleda i ocjene ponuda rangirana na prvo mjesto.
Suprotno navodima tužitelja Odluka o poništenju sadrži dostatne razloge za poništenje postupka javne nabave, te je naručitelj postupio po odredbi članka 303. stavka 1. točke 4. ZJN-a. Isto tako tuženik je pravilno ocijenio da je Odluka naručitelja donesena u roku od 30 dana od nastanka razloga za poništenje propisanog člankom 303. stavkom 2. ZJN-a, s obzirom da je naručitelj za razlog poništenja postupka saznao 6. prosinca 2021., kada su Hrvatske vode donijele odluku o smanjenju iznosa sredstava za sufinanciranje. Nadalje, i prema shvaćanju ovoga Suda tužitelj pogrešno smatra da je s obzirom na odredbu točke 51. dokumentacije o nabavi naručitelj bio ovlašten poništiti postupak javne nabave samo u slučaju da su mu razlozi za poništenje postali poznati unutar roka od 30 dana od isteka roka za dostavu ponude, a koji je istekao 30. kolovoza 2021. Naime, citirani rok iz točke 51. dokumentacije o nabavi nije prekluzivan.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu