UsII-33/22 od 24. ožujka 2022.

KLASA: 21/963

UsII-33/22 od 24. ožujka 2022.

Opis predmeta nabave – Prijevoz učenika osnovnih škola – Javni/posebni linijski prijevoz linijski -  Članak 205. ZJN 2016

Tužitelji osporavaju točku 11. II. izmjene DON-i ističući da su županije i gradovi kao osnivači škola dužni organizirati prijevoz učenika osnovnih škola od i do škole isključivo posebnim linijskim prijevozom, a ne javnim linijskim prijevozom, kao što je ovdje propisano od strane naručitelja, pozivajući se po tužiteljima na mjerodavne odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Glede navedenog prigovora tužitelja treba reći da se tuženik u obrazloženju osporenog rješenja pravilno pozvao na pravno shvaćanje ovog Suda izraženo u presudi poslovni broj: Usž-2355/16 od 21. prosinca 2016. godine. Naime, ovaj Sud je već u citiranoj presudi izrazio svoje shvaćanje da se prijevoz učenika može organizirati i kao posebni linijski prijevoz putnika, ali i kao javni linijski prijevoz putnika. U citiranoj presudi se sud pozvao i na odredbe članka 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji propisuje obvezu osnivača pa tako i ovdje naručitelja organizirati prijevoz učenika, međutim ne propisuje način organiziranja prijevoza. Dakle, proizlazi da je naručitelj propisao predmet nabave u skladu sa svojim potrebama i na zakonom dopušten način. 
 
Ugovor o obavljanju komunalnog prijevoza na području Zg županije ili dozvola za obavljanje županijskog ili međužupanijskog prijevoza putnika - Tržišno natjecanje – Članak 4. ZJN 2016

Glede prigovora tužitelja u odnosu na točku 38. II. izmjene DON-i Sud iste prigovore tužitelja nalazi neosnovanim. Naime, prema točki 38. DON ponuditelji imaju obvezu dostaviti ugovor o obavljanju komunalnog prijevoza na području Zagrebačke županije ili dozvolu za obavljanje županijskog ili međužupanijskog prijevoza putnika. Tužitelji smatraju da je navedenom točkom DON povrijeđeno načelo tržišnog natjecanja. Međutim, kako to pravilno primjećuje tuženik, sam tužitelj Slavonija Bus d.o.o. u svojoj tužbi ističe da dozvole za županijski javni linijski prijevoz putnika na području Zagrebačke županije ima nekoliko prijevoznika, nabrajajući iste (Čazmatrans prijevoz d.o.o., Meštrović prijevoz d.o.o., Markus promet d.o.o., Samoborček EU grupa d.o.o. itd.), dakle postoji više gospodarskih subjekata koji udovoljavaju uvjetima iz citirane točke DON-i, odnosno raspolažu dozvolama za traženi javni linijski prijevoz. Stoga nisu osnovani prigovori tužitelja iz tužbe da bi se, propisujući isto, pogodovalo samo jednom gospodarskom subjektu ili narušilo tržišno natjecanje. Naručitelj navedenim određivanjem predmeta javne nabave nije onemogućio pristup (ili pogodovanje) drugim gospodarskim subjektima da sudjeluju u predmetnom postupku javne nabave.


Predmet prethodnog savjetovanja – Članak 198. stavak 3. ZJN 2016

Glede prigovora tužitelja odredba t. 38. DON-i nije primjenjiva na predmet nabave jer je trebala prethodno biti predmetom prethodnog savjetovanja tuženik se očitovao u obrazloženju osporenog rješenja, koje obrazloženje prihvaća i ovaj Sud. Naime, prema obrazloženju tuženika naručitelj je posebne uvjete za izvršenje ugovora trebao staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u smislu članka 198. stavak 3. ZJN-i, međutim prethodno savjetovanje se provodi prije pokretanja postupka javne nabave pa navedeno u smislu članka 399. stavak 3. istog Zakona nije predmet kontrole tuženika u žalbenom postupku.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu