UsII-206/22 od 12. prosinca 2022.

KLASA: 22/526

UsII-206/22 od 12. prosinca 2022.

Norme – Članak 270. ZJN 2016
 
Tuženik je ocijenio zakonitim dio predmetne odredbe DON-a, u odnosu na sukladnost s normom ISO/IEC 27001, a imajući u vidu čl. 270. ZJN-a iz kojeg proizlazi da naručitelj može tražiti od ponuditelja pridržavanje određenih normi koje pridonose osiguranju kvalitete, u konkretnom slučaju normom za sustav upravljanja sigurnošću informacijama, normom koja osigurava upravljanje rizicima smatrajući da se radi o normi osiguranja kvalitete u smislu naprijed navedene odredbe Zakona. Tužitelj pak smatra da norma ISO/IEC 27001 nije norma osiguranja kvalitete niti norma upravljanja okolišem zbog čega predmetna točka DON-a nije zakonita.
Međutim, iz očitovanja Hrvatskog zavoda za norme proizlazi pravilnim zaključak tuženika da se radi o normi koja posredno dovodi do kvalitete samog predmeta nabave zbog čega je naručitelj mogao zahtijevati da ponuditelji dokažu sukladnost s predmetnom normom čija je krajnja svrha sprječavanje neželjenih promjena u kvaliteti proizvoda ili usluge nekog gospodarskog subjekta.
Osporeno rješenje tuženika ne može se ocijeniti kontradiktornim jer je tuženik naveo da naručitelj nije mogao od ponuditelja tražiti da dokažu sukladnost s normom ISO/IEC 27001 za djelatnost implementacije, održavanja i nadogradnje složenih ICT sustava iz razloga jer tražena djelatnost nije dovedena u vezu s predmetom nabave. Međutim, mogao je tražiti sukladnost s normom ISO/IEC 27001 bez specificiranja djelatnosti i to bez obzira da li je predmet nabave roba ili usluga s obzirom da su zahtjevi iz norme općeniti i primjenjivi na sve organizacije bez obzira na vrstu, veličinu ili prirodu djelatnosti kao što se to navodi i u očitovanju Hrvatskog zavoda za norme. Osim toga tuženik pravilno zaključuje da tužitelj u žalbi nije uopće spomenuo da se predmetna norma traži iz razloga pogodovanja točno određenom ponuditelju već je po proteku roka za žalbu proširio svoje žalbene navode, očitovanjem od 16.kolovoza 2022. zbog čega isti nisu pravodobni.
Tuženik je u izreci rješenja poništio dio dokumentacije o nabavi koja je zahvaćena nezakonitošću bez navođenja pojedinih dijelova odredbi u odnosu na koje je žalbeni navod ocijenjen neosnovanim pa kako je u konkretnom slučaju iz obrazloženja osporenog rješenja jasno vidljivo u kojem dijelu naručitelj treba izmijeniti sporne odredbe dokumentacije o nabavi, to se osporeno rješenje, uz obrazloženje kakvo je njime dano, ne može ocijeniti nezakonitim.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu