UsII-294/21 od 20. listopada 2021.

KLASA: 21/588

UsII-294/21 od 20. listopada 2021.

Postupanje sukladno pravnim shvaćanjima i primjedbama Državne komisije - Ponovljeni pregled i ocjena ponuda - Tehnička i stručna sposobnost - Reference - Isto ili slično - Zakon o vodama - Razjašnjenje činjeničnog stanja - Upotpunjavanje - Članak 425., 301., 263., 264. i 293. ZJN 2016

Prema ocjeni tuženika, a i ovoga Suda radi se o postupanju koje je suprotno članku 425. stavku 6. ZJN-a. Naime, odredbom članka 425. stavak 6. ZJN-a propisano je da je naručitelj obvezan postupiti sukladno izreci odluke Državne komisije, najkasnije u roku 30 dana od dostave izvršne odluke, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama Državne komisije.
Naime, u ranijem rješenju od 31. prosinca 2020., jasno je navedena primjedba vezana uz obrazloženje te potreba za pojašnjenjem sadržaja potvrde budući da je u spornoj potvrdi navedeno da je u sklopu ugovora izvršena ugradnja materijala izvađenog bagerom u količini od 17.187,214 tona (pješčani nanosi Hausen) te je pod vrsta građevinskih mjera navedeno: rekonstrukcija/adaptacija, a koju okolnost naručitelj u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponude nije ispitivao niti utvrđivao. Navedeno posebno iz razloga što je zainteresirana osoba i u prethodnom i u ovom postupku tvrdila da su u pitanju radovi građenja nasipa odnosno ponovno ugradnje pješčano šljunčanog materijala, te da isto proizlazi iz sadržaja potvrde koju okolnost naručitelj u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponude nije utvrđivao, iako je na to upućen ranijim rješenjem.
Dakle, naručitelj u konkretnom slučaju nije razjasnio sadržaj potvrde zainteresirane osobe da bi se nedvojbeno moglo utvrditi da li se stručna ugradnja materijala izvađenog bagerom odnosi na radove građenja nasipa, kako to tvrdi zainteresirana osoba, odnosno koji su to radovi rekonstrukcije/adaptacije izvedeni, kako bi mogao pravilno ocijeniti da li su isti sukladni uvjetima propisanim točkom 22. Dokumentacije o nabavi.
Prema ocjeni ovoga Suda, pravilno je tuženik utvrdio da bez razjašnjenja spornih činjenica, sukladno uputi iz ranijeg rješenja tuženika, i dalje nije naručitelj dokazao postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je odlučio o nesukladnosti osporavane reference uvjetima dokumentacije o nabavi. Stoga su prema ocjeni ovoga Suda prigovori tužitelja neosnovani. Naručitelj je obvezan postupiti sukladno pravnom shvaćanju i primjedbama tuženika u smislu odredbe članka 425. stavak 6. ZJN-a. Naime, člankom 301. stavak 1., 2. i 3. jasno je propisano da javni naručitelj mora utvrditi činjenično stanje te je svoju odluku dužan obrazložiti što uključuje obrazloženje o razlozima za isključenje ili neispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta odnosno za odbijanje zahtjeva za sudjelovanje te razloga za odbijanje ponude uključujući razloge o nepostojanju jednake vrijednosti ili neispunjavanju izvedbenih i funkcionalnih zahtjeva za ponuđenu robu, radove ili usluge, ime ili naziv odabranog ponuditelja te informacije o svojstvima i prednostima odabrane ponude ili razloge za poništenje postupka. Naručitelj je imao obvezu odlučne činjenice, to su one koje se tiču dokaza zainteresirane osobe dostavljenih radi dokazivanja uvjeta i sposobnosti iz točke 22. dokumentacije o nabavi, utvrditi savjesno i brižljivo što znači da je imao obvezu te odlučne činjenice učiniti nedvojbenim, a što nije učinio u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponude.
Što se tiče prigovora koje je tužitelj naveo u tužbi te u odgovoru na odgovor tuženika da su odredbe Zakona o javnoj nabavi iz članka 264. stavka 4., članka 293. stavka 1. i članka 263. stavka 2. dispozitivne odredbe jer sadrže riječ "može", valja istaći da tuženik nije naložio postupanje prema navedenim odredbama, već je istaknuo da je za razrješenje spornog činjeničnog stanja naručitelj mogao koristiti institute koji mu stoje na raspolaganju iz članka 264. stavka 4., članka 293. stavka 1. i članka 263. stavka 2. ZJN-a. Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu