Postupak pregleda i ocjene ponuda

Tehnička i stručna sposobnost- Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016
Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije – Tehnička rješenje – Pregled i ocjena ponuda – članak 290., 291. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Broj ugovora  na redovitom održavanju cesta – Predmet nabave (osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima) – Pojašnjenje/Upotpunjavanje – Članak 290., 293. ZJN 2016
Uvjeti i zahtjevi sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima - Način popunjavanja ESPD obrasca – Članak 260. ZJN 2016
Detaljna specifikacija ponuđene robe – Provjera sukladnosti ponuda sa tehničkim zahtjevima – Članak 290. ZJN 2016
Tehničke karakteristike – Izmjena ponude – Članak 280., 290. ZJN 2016
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Bodovanje – Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude – Članak 290. ZJN 2016
Troškovnik – Nepravilna ponuda – Članak 280., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Tehničke specifikacije – Članak 290., 293. ZJN 2016
 
Skupina ležišta – Izmjena ponude – Zakon o koncesijama
Norme - ISO 31000:2018 – Akreditacija – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Obvezni sadržaj ponude – Idejno rješenje – Konzervatorske smjernice – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Kriteriji za odabir ponude – iskustvo stručnjaka – Reference – Članak 290. ZJN 2016
Reference – Bodovanje – Članak 285., 290. ZJN 2016
Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima - Izjave o sukladnosti - Članak 213., 290. ZJN 2016
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude – Dostava jamstva – Članak 295. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Popis istih ili slučnih radova  - Članak 290. ZJN 2016
Provjera referenci – Članak 264. stavak 4. ZJN 2016
ESPD obrazac  - Format dostave – članak 280., 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Uvjet jednakovrijednosti – Izjava proizvođača – Članak 290. ZJN 2016
Periodička izobrazba vozača – Zakon o PDV-u – Članak 280., 290. ZJN 2016
Jamstvo za ozbiljnost ponude – Rok valjanosti – Certifikat o sukladnosti - Članak 216. stavak 1. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
Jednakovrijedni proizvodi – Toneri i tinte – Certifikati – Članak 280., 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Članak 264. stavak 4. ZJN 2016
Tehnička specifikacija – Fiksne vrijednosti – Tehnička i stručna sposobnost – Norme - Članak 290. ZJN 2016
Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude – Članak 216. stavak 2. ZJN 2016
Troškovnik – Računska ispravnost ponude –  Tehničke specifikacije - Članak 291., 294. ZJN 2016
Specifično iskustvo tehničkog stručnjaka – Referenca -  Radovi hortikulturnog uređenja okoliša – Potvrda druge ugovorne strane da su radovi obuhvaćali hortikulturne radove
Trenutak dostave jamstva da je ugrađena oprema elektromagnetski kompatibilna – Članak 290. ZJN 2016
Tehnička dokumentacija –  Prijevod na hrvatski jezik – Rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude – Članci 290., 295. i 263. ZJN 2016

 
Tehničke karakteristike - Formalnost postupka - Ponuda koja nije sukladna zahtjevima i uvjetima iz DON-a – Članak 280. stavak 4. ZJN 2016 – Članak 290. stavak 1. ZJN 2016.
Dokazi o tehničkim specifikacijama – Članak 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost -  Potvrda druge ugovorne strane  - Provjera po članku 264. stavku 4. ZJN 2016 – Članci 264., 268., 290., 293. ZJN 2016
Kontradiktornost odredbi dokumentacije o nabavi - Certifikati 
Licence – Šifra proizvođača i naziv licence – Omaška ponuditelja – Formalnost postupka javne nabave
Tehnička i stručna sposobnost – Izjava proizvođača – Članci 280. i 290. ZJN 2016
Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti – Zahtjev za prikupljanje ponuda – Način dostavljanja ponuda – Članak 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Pojašnjenje potvrde – Članak 263. ZJN 2016 – Članak 264. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije  - Trošak održavanja vozila – Bankarska garancija – Članak 290. ZJN 2016
Nalazi i mišljenja ovlaštenih sudskih vještaka – Sukladnost ponude sa zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije  - Izjava proizvođača
 
Tehničke specifikacije – Nepravilna ponuda - Članak 280. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
Tehničke specifikacije – Teret dokazivanja  - Članak 280. ZJN 2016 – članak 290. ZJN 2016 – Članak 403. ZJN 2016
 
Norme osiguranja kvalitete – Pravomoćnost dokumentacije – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata – Članak 290. ZJN 2016
 
Tehnička specifikacija - Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije - Članak 291. ZJN 2016
Troškovnik - tehničke specifikacije - Ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabvae i tehničkih specifikacija - Članak 291. ZJN 2016
Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima  - Članak 280. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
Izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti – Članak 213. stavak 3. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
troškovnik - nedostajuća rekapitulacija troškovnika  - članak 280. stavak 4. ZJN 2016
 
Troškovnik – Članak 293. ZJN 2016 -  Dokaz jednakovrijednosti – Ispunjenje zahtjeva i uvjeta   vezanih uz opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
 
Tehničke specifikacije- Uzorak- Nalaz i mišljenje- Članak 280. ZJN 2016.- Članak 290. ZJN 2016.
 
Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude - Rok plaćanja - Zakon o financijskom poslovanju
 

Pregled i ocjena ponuda - Pravomoćnost dokumentacije o nabavi - Članak 280. ZJN 2016

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Tehnička i stručna sposobnost - Laboratorijski nalaz neovisnog laboratorija
Osnove za isključenje gospodarskog subjekta - Fakultativni razlozi za isključenje -  Profesionalni propust - Pregled i ocjena ponuda
 

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude - Certifikat o sukladnosti prema normi - Pristup izvješću o testiranju
Tehnička i stručna sposobnost - Norme - Jedanakovrijednost - Dokazivanje jednakovrijednosti
Osnove za isključenje gospodarskog subjekta - Izjava o nekažnjavanju - Postupak javne nabave male vrijednosti