Postupak pregleda i ocjene ponuda

Pregled i ocjena ponuda- Reference- Stručnjaci- Nejasne odredbe DON- Upotpunjavanje- Članak 280., 290. i 293. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Popis i potvrde druge ugovorne strane - Pregled i ocjena ponuda- Članak 280., 290., 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Popis radova vs. usluga- Tumačenje dokumentacije u širem smislu- Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u dijelu referenci- Pregovaranje- Članak 268., 280., 290. i 293. ZJN 2016


Oslanjanje na sposobnost drugog gospodarskog subjekta- Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje- Vrijednost radova- Formalizam- Članak 274., 275., 280. i 290. ZJN 2016


Jezik i pismo- Ćirilica- Formalizam- Članak 280. i 290. ZJN 2016

Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Vodno komunalne građevine- Funkcionalna cjelina- Raščlanjivanje referenci- Članak 256., 268., 280. i 290. ZJN 2016
 
Specifično stručno iskustvo stručnjaka- Bodovanje referenci - Projekti za koje je ishođena pravomoćna građevinska dozvola
Pregled i ocjena ponuda - Tehnička i stručna sposobnost - Tehnička oprema i mjere za osiguranje kvalitete - Kapacitet asfaltne baze - Tumačenje DON - Članak 268., 264. i 290. ZJN 2016

Pregled i ocjena ponuda - Provjera dostavljenih podataka -Pregled na temelju dokaza koji nisu traženi dokumentacijom o nabavi- Načelo jednakog tretmana - Članak 4. i 264. ZJN 2016
Tehničke specifikacije - Katalozi - Različiti podaci na internetskim stranicama- Dokazna snaga- Članak 291. ZJN 2016
Predmet nabave  - Usluge pravnog savjetovanja – Zakon o odvjetništvu – Valjanost odabrane ponude
Izvještaji o tipskim ispitivanjima – Proizvođački laboratorij- Akreditacija – Neovisni laboratorij – Čl. 213.ZJN 2016
Voditelj projekta – Privatni investitor – Reference stručnjaka – Članci 33.do 38. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Podugovaranje – Zakonsko ograničenje (30%) – Čl. 224. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Certifikat izdan od nadležnog tijela za kontrolu kvalitete kao dokaz da je predmet nabave sukladan hrvatskoj normi HRN EN 1789:2020 –Akreditacija

Kriterij za odabir ponude – Rok isporuke – Rasponi - Pravilnost bodovanja
 
Troškovnik – Otklonjiv nedostatak - Primjena članka 293. ZJN 2016 – Dokaz  u žalbenom postupku
Certifikat o sukladnosti – Certificirana tvornička kontrola proizvodnje – PED Direktiva
Tehničke specifikacije- Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Vodomjeri- Mogućnost vertikalne ugradnje- Davač impulsa- Klasa točnosti- Izjava proizvođača- Članak 280., 290. i 293. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Usluge/roba- Mješoviti ugovor- Pregled i ocjena ponuda- Članak 268., 280. i 290. ZJN 2016
Reference – Isti ili slični radovi - Radovi rekonstrukcije ili građenja novih cesta te svi ostali radovi iz područja niskogradnje- „Ključ u ruke“ – Pojam radova niskogradnje- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016
Redoslijed pregleda i ocjene ponuda- Članak 291. i 295. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost- Reference-  Provjera istinitosti- Pregled i ocjena ponuda- Članak 290. ZJN 2016
Dvojbena dokumentacija o nabavi- Tehnička i stručna sposobnost- Kriterij za odabir ponude- Stručnjaci- Obrazovne i stručne kvalifikacije- Postupak male vrijednosti- Ažurirani popratni dokumenti- Pregled i ocjena ponuda- Članak 263., 280. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Vrijednost pružene usluge u uštedi električne energije- Vrijednost radova o trošku
ponuditelja- Pregled i ocjena ponuda- Provjera reference- Članak 264., 280. i 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije- Pregled i ocjena ponuda- Vještačenje- Integrirani RFID čitač- Članak 290. i 403. ZJN 2016
Troškovnik- Predmet nabave- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije- Pregled i ocjena ponuda- Baterije- Članak 280. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Pregled i ocjena ponuda- Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda- Teret dokaza- Članak 290., 293. i 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Isto ili slično- Roba ili usluge- Pregled i ocjena ponuda- Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda- Teret dokazivanja- Članak 290. i 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Iste ili slične usluge- Izdvajanje vrijednosti dijela ugovora koji se odnosi na traženi dokaz sposobnosti- Članak 268. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Slični radovi- Građenje građevine- Pregled i ocjena ponuda- Članak 268., 280. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Iskustvo stručnjaka – Ne radi se o uvođenju novih stručnjaka – Članak 280. ZJN 2016
Pravodobnost ponude 
Tehničke specifikacije vozila – Nejasna DON ne može ići na štetu ponuditelja
Starost vozila  - Neusklađenost podataka iz izjave i prometne dozvole
 
Mogućnost kontrole ispravnosti ponuda – Odgovornost za propust u izradi ponude – Članci 291. i 295. ZJN 2016
APD – Nevažeći certifikat – Provjera kod izdavatelja – Članak 264. i 293. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Jednakovrijednost – Bolje od traženog
Uredba Vijeća (EU) o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – Mišljenje Stalne skupne za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja
Tehnička i stručna sposobnost – Reference  ponuditelja – Članak 290. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Stručnjaci – Reference – Članak 290. ZJN 2016
Rok za predaju ponude – Jamstvo – Pravodobnost – čl. 282. st. 4. i 11. ZJN 2016 – čl. 17. i 18. Pravilnika
Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Jezik ponude
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Članak 301. st.2. ZJN 2016
Ponuđeni predmet nabave nije u skladu s traženim - Članak 290. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Vrijeme izvršenja ugovora
Kriterij za odabir ponude - Članak 280., 290. i 291. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Rješenje o upisu u komoru voditelja građenja – Nejasna dokumentacija o nabavi
Nevažeći obrazac troškovnika u ponudi – Ponuda odbijena temeljem čl. 295. ZJN 2016
Neuobičajeno niska cijena – Članak 289. ZJN 2016  
Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Članak 290. ZJN 2016
Zahtjev za navođenjem podugovaratelja u ponudbenom listu – Članak 220. ZJN 2016
Odustanak od ponude nakon izvršnosti odluke o odabiru - Članak 307. stavak 7. ZJN 2016
Koncesija – Tržišno natjecanje – Sporazum (kartel) – Članak 25. stavak 1. točka 5. ZoK
Ponovni pregled i ocjena ponuda – Tehnička i stručna sposobnost – Članak 425. st.6. i 404. st.3.ZJN 2016
Troškovnik - Jamstveni list - Članak 280. ZJN 2016
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Točno vrijeme zaprimanja jamstva
Sukob interesa članova vijeća – Članak 6., 10. i 11. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
 
Troškovnik – izmjena troškovnika – važeća verzija troškovnika – postupak obnove – čl. 7. st. 7. Pravnilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
Troškovnik – Cijena 0,00 kn – Članak 290. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Referenca stručnjaka - Uloga stručnjaka na projektu - Članak 285., 403., ZJN 2016 

Tehnička i stručna sposobnost – Iskustvo stručnjaka – Članak 268. ZJN 2016
Kriterij za odabir gospodarskog subjekta – Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje stručnjacima – Članak 268. ZJN 2016
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Upis u sudski registar - Članak 257. ZJN 2016

Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje stručnjacima – Oslanjanje – Članak 273. ZJN 2016

Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje opremom – Nije tražena komercijalna licenca programskog alata

Ovlaštenje za potpis ponude – Valjanost punomoći

 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – Članak 257. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje stručnjacima – Članak 259. ZJN 2016
Raspolaganje alatima, postrojenjima i tehničkom opremom – Programski alat CymCap – Članak 290. ZJN 2016
Valjanost punomoći za potpisivanje ponude
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude – Članak 216. ZJN 2016

Obvezne osnove za isključenje – Potvrda porezne uprave – Članak 252., 262. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Članak 284. ZJN 2016
Koncesija – Odluka o poništenju – Obvezni razlog isključenja – Nedostatak Izjave o nekažnjavanju za prokurista
Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda – Neprimjena članka 293. ZJN 2016 - Ne bis in idem – Članak 404. ZJN 2016
Ekonomski najpovoljnija ponuda – Bodovanje stručnjaka
Tehnička i stručna sposobnost – Nadzorni inženjer za građevinske radove – Primjena članka 293. ZJN 2016
Certifikat ISO o ispunjavanju normi ISO/IEC45001 i ISO/IEC 14001- Članak 290. ZJN  2016
Tehnička i stručna sposobnost – Važeći certifikat iz područja upravljanja prostornim podacima ili jednakovrijedan – Članak 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje vozilima – Ugovor o zakupu – Članak 295. ZJN 2016 
Nepravilna ponuda – Ponuda koja nije rezultat tržišnog natjecanja – Članovi iste poslovne grupe - Članak 3., 4., 295. ZJN 2016

 
Tehnička i stručna sposobnost – Popis glavnih usluga – Treći upravitelj prijevoza
Iskustvo stručnjaka – Voditelj projekta  - FIDIC uvjeti ugovora – Načelo zabrane diskriminacije – Članak 290. ZJN 2016
Dokument u ponudi (koji nije niti tražen) – Kontradiktornost dokaza – Članak 280., 290., 301. ZJN 2016

Reference stručnjaka – Kriterij za odabir ponude – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Ponuda – Uvez ponude – Ispravci u ponudi – Nejasna DON u fazi pregleda i ocjene ponuda
Tehnička i stručna sposobnost – Reference - Pregled i ocjena sukladno DON – Čl. 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Reference- iste ili slične predmetu nabave – Pregled i ocjena prema uvjetima iz DON – Naručitelj uvodi nove elemente u fazu pregleda i ocjene ponuda – Članak 290. ZJN 2016 – DKOM ne vrši pregled i ocjenu ponuda
Kriterij za odabir ponude – Reference stručnjaka – Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Članak 285., 290., 403. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Pojašnjenje – Članak 280., 293., 290. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Reference stručnjaka – Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Članak 285., 290., 403. ZJN 2016
 
Kriterij za odabir ponude – Reference stručnjaka – Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Članak 285., 290., 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Glavni ugovaratelj – Iskustvo podugovaratelja – Članak 268., 273., 290. ZJN 2016
Nedostatak financijskih sredstava – Potreba izmjene tehničkih specifikacija uslijed izmjene propisa  - Značajne izmjene – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Nedostatak financijskih sredstava – Potreba izmjene tehničkih specifikacija uslijed izmjene propisa  - Značajne izmjene – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Tehnički stručnjaci- Oprema, vozila i strojevi na raspolaganju- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016
Dopuna zapisnika  - Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda – Zapisnik o (ponovljenom) postupku pregleda i ocjene ponuda – Članak 29. st.8. Pravilnika
Tehničke specifikacije- Dokazivanje jednakovrijednosti- Prikladna sredstva- Pregled i ocjena ponuda- Članak 211., 213., 280. i 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije –Dokazivanje jednakovrijednosti – Članak  211., 213. ZJN 2016
Tehničke specifikacije - Dokazivanje jednakovrijednosti – Tehnički listovi (katalog tehničkih karakteristika) – Članak 280., 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Dokazivanje jednakovrijednostzi – Pravila dokazivanja – Članka 280., 290., 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost  - Raspolaganje stručnjacima – Vlastiti resurs ponuditelja – Članak 280., 290. ZJN 2016
Izjave stručnjaka – Jednakovrijednost certifikata – Izjava o raspoloživosti – Vlastiti resurs ponuditelja
 
Jedinična cijena za lijek – Lista lijekova HZZO-a – Promjenjivost cijene – Zakon o lijekovima – Članak 280., 290. ZJN 2016
Predmet nabave – Tehničke specifikacije – Dokazivanje jednakovrijednosti
Tehnička i stručna sposobnost – Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima – Članak 3., 280., 290. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Specifično iskustvo stručnjaka – Reference – Članak 280., 290., 301., 403. ZJN 2016
 
Poslovna tajna  - Potvrda iskustva stručnjaka – „Zacrnjeni“ podaci  - Članak 52. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrde o uredno izvršenim radovima  - Isti ili slični radovi – Članak 280.  290., 268. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Obrazovne i stručne kvalifikacije stručnjaka – Životopisi stručnjaka –Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Načelo transparentnosti – Članak 280., 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Potvrda proizvođača ili ovlaštenog distributera (o ovlaštenju za prodaju, implementaciju i održavanje sigurnosne opreme) – Članak 280., 290. ZJN 2016
Vodomjeri – Dokazi o potvrdi traženih tehničkih karakteristika (izjava proizvođača, katalog, potvrda o provedenom testiranju) – Članak 280., 290. ZJN 2016
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Uzorci/fotografije uzoraka  - Dokazivanje u žalbenom postupku – članak 290., 403. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Uzorci – Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Članak 280., 290. ZJN 2016
Sukobljeni interesi – Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  - Članak 259. ZJN 2016
Pregled i ocjena ponuda- Tehnička i stručna sposobnost- RO-RO brodovi- Članak 280. i 290. ZJN 2016
Troškovnik – Samoinicijativno mijenjanje troškovnika - Ispravak računske pogreške  – Pregovaranje  - Članak 280., 290., 293., 294. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Stručnjaci  - Jednakovrijednost certifikata – Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmet prethodne žalbe – Članak 404. ZJN 2016
Udaljenost skladišta od mjesta sjedišta naručitelja – Nesukladnost podatka o  točnoj lokaciji skladišta – Kriterij za odabir ponude – Dokazi u žalbenom postupku – Članak 280., 285., 290., 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Iskustvo u izvođenju radova – Stručna mišljenja (dokaz stranaka)-Pravila dokazivanja – Provjera podataka od druge ugovorne strane – Članak 268.,  264., 280., 290., 403. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Certifikati – Odluka o poništenju – Članak 280., 290. ZJN 2016
Pravno shvaćanje i primjedbe Suda iz Presude  - Ponovni pregled i ocjena ponuda  - Oduka o poništenju – Neuredna ponuda – Članak 425. ZJN 2016
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Rješenje Ministarstva poljoprivrede o registriranom privremenom sabiralištu otpada životinjskog porijekla kategorije 1. – Stadij izvršenja ugovora  -  Članak 257. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Stručno iskustvo  - Dokazi – Pravila dokazivanja  - Članak 285., 403. ZJN 2016
Troškovnik – Cijene iskazane na potvrdama medija/nakladnika - Pregled i ocjena ponuda – Članak 280. i 290. ZJN 2016
Pregled i ocjena ponuda- Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Strano pravo- Članak 280. i 290. ZJN 2016
Pregled i ocjena ponuda- Dokazivanje tehničkih specifikacija- Članak 280. i 290. ZJN 2016
Predmet nabave – Dokazi udovoljavanja tehničkih specifikacija – Članak 280. i 290. ZJN 2016
Troškovnik – Dodavanje/mijenjanje formuli troškovnika – Oprječna dokumentacija – Članak 280. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016
Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije – Tehnička rješenja – Pregled i ocjena ponuda – Članak 290., 291. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Broj ugovora  na redovitom održavanju cesta – Predmet nabave (osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima) – Pojašnjenje/Upotpunjavanje – Članak 290., 293. ZJN 2016
Uvjeti i zahtjevi sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima - Način popunjavanja ESPD obrasca – Članak 260. ZJN 2016
Detaljna specifikacija ponuđene robe – Provjera sukladnosti ponuda sa tehničkim zahtjevima – Članak 290. ZJN 2016
Tehničke karakteristike – Izmjena ponude – Članak 280., 290. ZJN 2016
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Bodovanje – Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude – Članak 290. ZJN 2016
Troškovnik – Nepravilna ponuda – Članak 280., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Tehničke specifikacije – Članak 290., 293. ZJN 2016
 
Skupina ležišta – Izmjena ponude – Zakon o koncesijama
Norme - ISO 31000:2018 – Akreditacija – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Obvezni sadržaj ponude – Idejno rješenje – Konzervatorske smjernice – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Kriteriji za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Reference – Članak 290. ZJN 2016
Reference – Bodovanje – Članak 285., 290. ZJN 2016
Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima - Izjave o sukladnosti - Članak 213., 290. ZJN 2016
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude – Dostava jamstva – Članak 295. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Popis istih ili slučnih radova  - Članak 290. ZJN 2016
Provjera referenci – Članak 264. stavak 4. ZJN 2016
ESPD obrazac  - Format dostave – članak 280., 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Uvjet jednakovrijednosti – Izjava proizvođača – Članak 290. ZJN 2016
Periodička izobrazba vozača – Zakon o PDV-u – Članak 280., 290. ZJN 2016
Jamstvo za ozbiljnost ponude – Rok valjanosti – Certifikat o sukladnosti - Članak 216. stavak 1. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
Jednakovrijedni proizvodi – Toneri i tinte – Certifikati – Članak 280., 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Članak 264. stavak 4. ZJN 2016
Tehnička specifikacija – Fiksne vrijednosti – Tehnička i stručna sposobnost – Norme - Članak 290. ZJN 2016
Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude – Članak 216. stavak 2. ZJN 2016
Troškovnik – Računska ispravnost ponude –  Tehničke specifikacije - Članak 291., 294. ZJN 2016
Kriteriji za odabir ponude - Iskustvo stručnjaka - Iskustvo polaganja energetskih podzemnih kabela
Specifično iskustvo tehničkog stručnjaka – Referenca -  Radovi hortikulturnog uređenja okoliša – Potvrda druge ugovorne strane da su radovi obuhvaćali hortikulturne radove
Trenutak dostave jamstva da je ugrađena oprema elektromagnetski kompatibilna – Članak 290. ZJN 2016
Tehnička dokumentacija –  Prijevod na hrvatski jezik – Rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude – Članak 290., 295., 263. ZJN 2016

 
Tehničke karakteristike - Formalnost postupka - Ponuda koja nije sukladna zahtjevima i uvjetima iz DON-a – Članak 280. stavak 4. ZJN 2016 – Članak 290. stavak 1. ZJN 2016.
Dokazi o tehničkim specifikacijama – Članak 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost -  Potvrda druge ugovorne strane  - Provjera po članku 264. stavku 4. ZJN 2016 – Članak 264., 268., 290., 293. ZJN 2016
Kontradiktornost odredbi dokumentacije o nabavi - Certifikati 
Licence – Šifra proizvođača i naziv licence – Omaška ponuditelja – Formalnost postupka javne nabave
Tehnička i stručna sposobnost – Izjava proizvođača – Članak 280., 290. ZJN 2016
Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti – Zahtjev za prikupljanje ponuda – Način dostavljanja ponuda – Članak 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Pojašnjenje potvrde – Članak 263., 264., 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije  - Trošak održavanja vozila – Bankarska garancija – Članak 290. ZJN 2016
Nalazi i mišljenja ovlaštenih sudskih vještaka – Sukladnost ponude sa zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije  - Izjava proizvođača
 
Tehničke specifikacije – Nepravilna ponuda - Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Tehničke specifikacije – Teret dokazivanja  - Članak 280., 290., 403. ZJN 2016
 
Norme osiguranja kvalitete – Pravomoćnost dokumentacije – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata – Članak 290. ZJN 2016
 
Tehnička specifikacija - Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije - Članak 291. ZJN 2016
Troškovnik - Tehničke specifikacije - Ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija - Članak 291. ZJN 2016
Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima  - Članak 280., 290 ZJN 2016
 
Izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti – Članak 213. stavak 3. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
Troškovnik - Nedostajuća rekapitulacija troškovnika  - Članak 280. stavak 4. ZJN 2016
 
Troškovnik – Članak 293. ZJN 2016 -  Dokaz jednakovrijednosti – Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
 
Tehničke specifikacije- Uzorak- Nalaz i mišljenje- Članak 280., 290 ZJN 2016.
 
Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude - Rok plaćanja - Zakon o financijskom poslovanju
 
Pregled i ocjena ponuda - Pravomoćnost dokumentacije o nabavi - Članak 280. ZJN 2016
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Tehnička i stručna sposobnost - Laboratorijski nalaz neovisnog laboratorija
Osnove za isključenje gospodarskog subjekta - Fakultativni razlozi za isključenje -  Profesionalni propust - Pregled i ocjena ponuda
 
Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude - Certifikat o sukladnosti prema normi - Pristup izvješću o testiranju
Tehnička i stručna sposobnost - Norme - Jedanakovrijednost - Dokazivanje jednakovrijednosti
Osnove za isključenje gospodarskog subjekta - Izjava o nekažnjavanju - Postupak javne nabave male vrijednosti