UsII-150/21 od 20. svibnja 2021.

KLASA: 21/176

UsII-150/21 od 20. svibnja 2021.

Troškovnik - Samonicijativno mijenjanje troškovnika - Ispravak računske pogreške - Pojašnjenje - Pregovaranje - Članak 280., 290., 293., 294. ZJN 2016

Ovaj Sud ne slaže s konstatacijom tuženika iz odgovora na tužbu da je odabrani ponuditelj radio intervencije i samoinicijativno mijenjao troškovnik, to iz razloga što je odabrani ponuditelj to učinio po zahtjevu tužitelja za prihvatom računske pogreške, koji zahtjev je tužitelj istom uputio u smislu odredbe članka 294. Zakona o javnoj nabavi, nakon čega je odabrani ponuditelj u za to ostavljenom roku dostavio izjavu o prihvatu ispravka računske pogreške, ističući da je omaškom upisan iznos jedinične cijene od 15,00 kn u stavku C. 10. grupe radova Elektrotehnička komunikacijska infrastruktura, troškovnika infrastrukturnih instalacija - prilog XIV, iznos od 15,00 kn se ne uračunava u ukupnu cijenu stavke C.10. te da rekapitulacija grupe radova C. - Elektrotehnička komunikacijska infrastruktura, kao i rekapitulacija D. Infrastrukturne instalacije ostaju nepromijenjeni. Nadalje, u konkretnom slučaju je od važnosti, prema ocjeni ovog Suda, da navedenim postupanjem odabranog ponuditelja isti nije mijenjao ukupnu cijenu stavaka koje je već prethodno iskazao u ranijem troškovniku niti je došlo do promjene cijene ponude.
Nesporno je kao što proizlazi iz ponude odabranog ponuditelja te i iz obrazloženja osporenog rješenja tuženika, da je odabrani ponuditelj ispunio obrazac Troškovnika – Prilog XIV na način da je za stavku C.10. u stupcu jedinična cijena (kn), koji prema posljednjoj izmjeni troškovnika sadržava navod "u cijeni cijevi", odnosno popunjavanje tog stupca nije bilo predviđeno, naveo iznos od 15,00 kn. Nespornim proizlazi i da je žalitelj – Pomgrad inženjering d.o.o. Troškovnik ispunio u skladu s posljednjom objavljenom verzijom troškovnika od 15. listopada 2020. godine.
Glede navedenog postupanja odabranog ponuditelja, a imajući u vidu sve naprijed navedeno, posebno činjenicu da je odabrani ponuditelj pozvan od strane naručitelja na ispravak greške, Sud ocjenjuje da u konkretnom slučaju nisu povrijeđene odredbe Zakona o javnoj nabavi. Pritom Sud ističe i ocjenjuje pravilnim shvaćanje tuženika da u konkretnom slučaju se ne radi o računskoj pogrešci, pa stoga nije niti bilo uvjeta za primjenu odredbe članka 294. citiranog Zakona. Međutim, postupanje naručitelja – upućivanje zahtjeva ponuditelju na ispravak i udovoljenje tom zahtjevu ponuditelja u za to datom i određenom roku može se podvesti pod odredbu članka 293. istog Zakona, pri čemu, prema ocjeni ovog Suda, nije došlo do pregovaranja, što bi bilo suprotno citiranoj odredbi Zakona.
Imajući u vidu sve naprijed navedeno, kao i činjenicu da je naručitelj utvrdio da je odabrani ponuditelj popunio sve ostale zadane stavke troškovnika, da nije mijenjao ukupnu cijenu stavaka koje je već prethodno iskazao u ranije ponuđenom troškovniku, da nije došlo do promjene cijene ponuda, Sud nalazi osnovanom tužbu tužitelja.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu