UsII-193/21 od 17. lipnja 2021.

KLASA: 21/268

UsII-193/21 od 17. lipnja 2021.
 
Udaljenost skladišta od mjesta sjedišta naručitelja – Nesukladnost podatka o  točnoj lokaciji skladišta – Kriterij za odabir ponude – Dokazi u žalbenom postupku – Članak 280., 285., 290., 403. ZJN 2016


Suprotno navodima obrazloženja tuženika Sud smatra da je tužitelj, naručitelj, dokazima koje je tuženiku dostavio u žalbenom postupku, a koje dostavlja i uz tužbu, ocjenom tih dokaza u njihovoj međusobnoj povezanosti sadržajno dokazao da se radi o istoj lokaciji odnosno istoj adresi i to 4. gardijske brigade 32 u Splitu (umjesto ranije IV. Gardijske brigade bb). Naime, iz dopisa Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Split, klasa: 015-08/21-05/10, urbroj: 541-28-01/5-21-2 od 2. travnja 2021. vidljivo je, da je, rješenjem Grada Splita, Službe za imovinskopravne odnose i geodeziju, Odsjeka za geodeziju, klasa: 930-01/16-02/48 od 20. travnja 2016., a koje rješenje prileži tom dopisu, zgradi u naselju Kamen izgrađenoj na kat.čest. 626/24 k.o. Kamen i na kat.čest. 2819/8 k.o. Žrnovnica određen kućni broj 4. gardijske 32. Također iz Elaborata gospodarenja otpadom, kojeg je naručitelj u žalbenom postupku dostavio, proizlazi da se radi o lokaciji koja se nalazi na adresi 4. gardijske brigade 32 Split (kč.br. 2819/8 k.o. Žrnovnica, kč.br. 626/24 k.o. Kamen). Naprijed navedeni Elaborat o gospodarenja otpadom sadrži otisnutu klauzulu o izdanoj dozvoli o gospodarenju otpadom klasa: UP/I-351-03/20 01/0002, urbroj: 2181/1-10/12-20-0006 od 25. svibnja 2020. na kojem su točno navedene katastarske čestice koje su iste kao u rješenju o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom od 25. svibnja 2020. Stoga, imajući u vidu sve naprijed navedeno, međusobnom usporedbom svih naprijed navedenih dokaza proizlazi da je u žalbenom postupku dokazano da se radi o zgradi izgrađenoj na kat.čest. 626/24 k.o. Kamen i kat.čest. 2819/8 k.o. Žrnovnica kojoj je određen kućni broj 4. gardijske brigade 32.
lako tužitelj tek uz tužbu dostavlja novi dokaz, rješenje o ispravci greške Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, klasa: UP/I-351-03/20-01/0002, urbroj: 2181/1 10/12-21-0012 od 26. travnja 2021. kojom se ispravlja greška u rješenju o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom od 25. svibnja 2020., i to upravo u odnosu na adresu predmetne građevine za gospodarenje otpadom, na način da ista glasi 4. gardijske brigade 32, to imajući u vidu sve naprijed navedeno osnovano tužitelj navodi da i taj dokaz potvrđuje da je riječ o lokaciji koja se nalazi na adresi 4. gardijske brigade 32 umjesto ranije IV. Gardijske brigade bb. 14.
Nadalje, Sud je izvršio uvid u podatke iz katastra nekretnina s internetskog portala Državne geodetske uprave www.katastar.hr, a iz kojih proizlazi da se radi o katastarskim česticama koje čine jednu cjelinu na kojem postoji jedan kućni broj i to broj 32 pa je osnovan prigovor tužitelja da je i tuženik navedeno mogao sam utvrditi. Konačno, odabrani ponuditelj je u izjavi o zračnoj udaljenosti naveo adresu 4. gardijske brigade 32 Split koja je udaljena s 5 km zračne linije od sjedišta naručitelja (Put Mostina 49, Split). Sud je uvidom u označenu lokaciju u GIS aplikaciji na podlozi https://geoportal.dgu.hr utvrdio da je predmetna izjava istinita.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu