UsII-201/21 od 8. srpnja 2021.

KLASA: 21/329

UsII-201/21 od 8. srpnja 2021.
 
Vodomjeri – Dokazi o potvrdi traženih tehničkih karakteristika (izjava proizvođača, katalog, potvrda o provedenom testiranju) – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Tuženik je ocijenio da je odabrani ponuditelj dostavio propisane dokaze o potvrdi traženih tehničkih karakteristika ponuđenog vodomjera, u smislu zahtjeva navedenih u DON-u. Valjanost tih podataka u smislu neistinito prikazanih podataka, tužitelji nisu s uspjehom osporili tijekom žalbenog postupka. Stoga je tuženik pravilno zaključio da su žalbeni navodi u cijelosti neosnovani, uključujući i tvrdnju tužitelja da je jedino potvrda izdana od PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) jedini nepristrani dokaz tehničkih specifikacija predmeta nabave. Zbog pobliže navedenih razloga u pobijanom rješenju tuženik je pravilno ocijenio da predmetna potvrda PTB nije od utjecaja na valjanost ponude odabranog ponuditelja. To tim više jer tužitelji tijekom žalbenog postupka, nisu odgovarajućim dokazima dokazali da ponuđeni vodomjer ne posjeduje traženi davač impulsa.
Tuženik je dao iscrpno obrazloženje i u svezi pravilnosti provedenog postupka testiranja konkretnih uzoraka od strane trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar i sadržaja zapisnika o testiranju, kao i u svezi vrste opreme koju su kod testiranja koristili. Takvo obrazloženje, zbog razloga nepotrebnog ponavljanja, ovaj Sud u cijelosti prihvaća, kao i zaključak tuženika da je odabrani ponuditelj dostavio dokaze koji vjerodostojno potvrđuju da je njegova ponuda sukladna zahtjevima iz DON-a. Tuženik posebno daje osvrt i u odnosnu na žalbene razloge i pojedine parametre u svezi izvršenog testiranja, koje smatra irelevantnim za ocjenu valjanosti ponuda u predmetnom postupku javne nabave. Navodi i druge razloge zbog kojih se neki od žalbenih razloga ne mogu s uspjehom isticati u stadiju pregleda i ocjene ponuda, već se odnose na sadržaj DON-a, koji nije osporen, a te razloge prihvaća i ovaj Sud.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu