UsII-99/22 od 1. lipnja 2022.

KLASA: 22/199
UsII-99/22 od 1. lipnja 2022.
Kriterij za odabir ponude - Članak 280., 290. i 291. ZJN 2016

Prema mišljenju Suda, osnovano je tuženik zaključio da je u konkretnom slučaju došlo do povrede odredbe čl. 290. st. 1., a u vezi čl. 291. i čl. 296. ZJN, budući naručitelj nije ponudu zainteresirane osobe, koju je ocijenio valjanom, rangirao prema kriteriju odabira iz DON u odnosu na bodovanje duljine trajanja jamstvenog roka za Ekstraktor i Mlin, sukladno točki 6.6.2. DON - kriterij kvalitete kao jedan od kriterija odabira u okviru kojeg se boduje prema propisanoj skali jamstveni rok za kvalitetu isporučene robe i njenog postavljanja i/ili ugradnje, odnosno trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka. Toč. 2.4. DON-i propisane su tehničke specifikacije predmeta nabave i određeno jamstvo na uređaje minimalno tri godine (za Ekstraktor minimalno 36 mjeseci, a za Mlin minimalno 24 mjeseca), pa osnovano tuženik zaključuje da se ne može prihvatiti opravdanom argumentacija naručitelja da se bodovanje vrši prema obrascu tehničke specifikacije i ponudbene specifikacije obzirom navedena dokumentacija ne služi u svrhu bodovanja, već radi ocjene ispunjenja zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te kriterija za odabir gospodarskog subjekta (uvjet sposobnosti).
T. 6.6.2.  DON - ponuditelj može ponuditi dulje razdoblje odgovornosti za nedostatke od propisanog, što će se dodatno bodovati, kao i da dužinu dodatnog trajanja odgovornosti za nedostatke u mjesecima GS određuje u prilogu tehničke specifikacije te je pravilan zaključak tuženika da minimalno trajanje odgovornosti, tj. jamstva koje je traženo u 2. koloni tehničke specifikacije ne ostvaruje dodatne bodove, a u 3. koloni "ponuđene specifikacije" je navedena zainteresirana osoba potvrdila da će uređaj imati minimalno traženo jamstvo (2 godine), čime je dokazala udovoljenje uvjetu tehničke sposobnosti te u skladu s t. 6.6.2. DON odredila da nudi i dodatno trajanje jamstva (5 godina i 1 mjesec za Ekstraktor i 4 godine i 1 mjesec za Mlin) izjavom koja je t. 2.4. DON propisana kao traženi dokaz, pa stoga neosnovano tužitelj smatra da se predmetni kriterij nije mogao ocijeniti sukladno izjavi jer ista nije propisana DON-i.  Prema mišljenju Suda, naručitelj je prilikom ocjene ponude zainteresirane osobe nepravilnom primjenom odredbe čl. 290. st. 1. ZJN neosnovano uskratio propisane bodove za dodatno jamstvo za Mlin, budući je DON-i izričito propisano bodovanje dodatnog trajanja jamstva samo za Ekstraktor i Mlin, ali ne i za CO Spremnik pa je stoga pogrešno tumačenje naručitelja da nije bodovao dodatno jamstvo za Mlin zbog toga što nije ponuđeno ujedno i dodatno jamstvo za CO Spremnik, za koji DON nisu ni propisani bodovi za dodatno jamstvo. Neosnovan je zaključak tužitelja da nije bilo osnove ocjenjivati zakonitost rješenja tuženika u odnosu na CO Spremnik, budući je tuženik dužan u smislu odredbe čl. 404. st. 1. ZJN postupati u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti paziti na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede, a u konkretnom slučaju zainteresirana osoba je u žalbi ukazivala upravo na nepravilno postupanje naručitelja tumačenjem da je trebalo kumulativno dostaviti produljeno jamstvo i za CO₂ Spremnik, a što nije propisano DON-i kao kriterij za bodovanje.
Sud nije našao osnove za usvajanje tužbenog zahtjeva osobito imajući u vidu da tužitelj pravilnost osporenog rješenja pobija ukazujući na iste činjenice i dokaze na kojima je rješenje tuženika utemeljeno, ali ih drukčije tumači, dajući u stvari svoje viđenje i ocjenu činjeničnog stanja utvrđenog u postupku te svoju interpretaciju primijenjenog materijalnog prava, što nije od utjecaja na drugačiju odluku u ovoj stvari.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu