UsII-346/21 od 21. prosinca 2021.

KLASA: 21/828
UsII-346/21 od 21. prosinca 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje vozilima – Ugovor o zakupu – Članak 295. ZJN 2016 

Imajući u vidu sadržaj točke 3.4.2. dokumentacije o nabavi, i prema ocjeni ovoga Suda ugovor o zakupu, koji je ponuditelj Slavonija bus d.o.o. dostavio na traženje naručitelja, predstavlja valjani dokaz da taj ponuditelj ima na raspolaganju traženi broj vozila za izvršenje predmeta nabave. S obzirom da u postupku pregleda ponuda nije dovedena u sumnju činjenica da ponuditelj Slavonija bus doista ima na raspolaganju vozila navedena u ugovoru o kupovini, sama činjenica što taj ponuditelj kao dokaz nije priložio ugovor o najmu ili leasingu, koji dokazi su u dokumentaciji o nabavi navedeni primjerice, ne može biti razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive na temelju članka 295. stavka 1. ZJN-a. Stoga tuženik pravilno navodi da takovo tumačenje dokumentacije o nabavi predstavlja pretjerani formalizam, uzimajući u obzir svrhu dostavljanja dokumenata iz točke 3.4.2. dokumentacije o nabavi (dokaz o dostupnom broju vozila), kao jedan od dokaza tehničke i stručne sposobnosti nužne za izvršenje predmetnog ugovora o javnoj nabavi, kako to tuženik pravilno navodi u obrazloženju osporenog rješenja kao I u odgovoru na tužbu.

Nepravilna ponuda – Ponuda koja nije rezultat tržišnog natjecanja – Članovi iste poslovne grupe - Članak 3., 4., 295. ZJN 2016

Tuženik je također, odlučujući u žalbenom postupku o zakonitosti pregleda i ocjene ponuda sukladno ovlaštenju iz članka 3. stavka 2. Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, pravilno ocijenio da je naručitelj kod donošenja odluke o odabiru zanemario članak 295. stavak 1. ZJN-a prema kojem je obvezan odbiti ponudu za koju utvrdi da je nepravilna. Prema članku 3. točki 12. ZJN-a nepravilna ponuda je svaka ponuda koja nije sukladna dokumentacija o nabavi, ili je primljena izvan roka za dostavu ponude, ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili nije rezultat tržišnog utvrđivanja natjecanja, ili je naručitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili ponuda ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računske pogreške. 
S obzirom na podatke spisa, koji proizlaze i iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponude od 24. kolovoza 2021., prema ocjeni ovoga Suda na temelju postupanja ponuditelja Čazmatrans promet d.o.o., Čazmatrans Vukovar d.o.o. i Autotransport Karlovac d.o.o., potpuno i detaljno opisanog u obrazloženju osporenog rješenja, pravilno je utvrđeno da ponuda odabranog ponuditelja Autotransport Karlovac d.o.o. nije rezultat tržišnog natjecanja. Stoga, iako sama činjenica što su navedeni članovi iste poslovne grupe ne ukazuje na postojanje tajnog sporazuma, a što je sukladno i očitovanju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na koje se tužitelj poziva, u konkretnom slučaju je s obzirom na opisane okolnosti i ponašanje navedenih ponuditelja, odluka o odabiru pravilno poništena na temelju članka 425. stavka 1. točke 4. ZJN-a zbog postupanja naručitelja protivno odredbi članka 295. stavka 1. u svezi članka 3. točke 12. i članka 4. stavka 1. i 3. toga Zakona. Odredbom članka 4. stavka 1. ZJN-a propisano je da je naručitelj u primjeni ovoga Zakona u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. S obzirom da je iz obrazloženja osporenog rješenja razvidno da je tuženik ocjenom da odabrana ponuda nije rezultat tržišnog natjecanja, što je u članku 3. točki 12. ZJN-a propisano kao jedan od razloga za ocjenu ponude nepravilnom.


Poveznica na Rješenje
Poveznica na Presudu