UsII-9/22 od 9. veljače 2022.

KLASA: 21/1025
UsII-9/22 od 9. veljače 2022.

Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda – Neprimjena članka 293. ZJN 2016 - Ne bis in idem – Članak 404. ZJN 2016

Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je tužitelj u ponovljenom postupku izjavio žalbu 15. studenog 2021. na novu Odluku o odabiru od 29. listopada 2021. osporavajući zakonitost i pravilnost ponude odabranog ponuditelja, međutim, tuženik je odlučujući o žalbenim navodima utvrdio kako je ranijim rješenjem od 22. rujna 2021. ocijenio neosnovanim sve prigovore tužitelja u odnosu na ponudu odabranog ponuditelja. S obzirom da tuženik sukladno odredbi članka 404. stavka 3. ZJN 2016 nije ovlašten kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku javne nabave, to navedeno stajalište tuženika prihvaća i ovaj Sud. Nadalje, iz spisa proizlazi da je tužitelj nakon što se naručitelj očitovao na navode njegove žalbe dostavio tuženiku podnesak 1. prosinca 2021. (dopunu žalbe) u kojem je naveo da odabrani ponuditelj nije dostavio certifikat za ponuđeni proizvod što Odluku o odabiru čini nezakonitom. Osnovano tuženik u osporenom rješenju navodi da je tužitelj zakasnio s isticanjem tih navoda jer je rok za žalbu istekao 12. studenog 2021. S obzirom da je tužitelju dostavljen Zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda zajedno s Odlukom o odabiru, proizlazi da su mu u trenutku izjavljivanja žalbe bile poznate sve činjenice. Stoga, kako je tužitelj te navode trebao isticati u roku za žalbu, to tuženik pravilno o navodima tužitelja izjavljenim protekom roka za izjavljivanje žalbe nije odlučivao, sve pozivom na odredbe članka 404. stavka 1. i članka 420. stavka 1. točke 7. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje
Poveznica na Presudu