UsII-29/22 od 3. ožujka 2022.

KLASA: 21/1052
UsII-29/22 od 3. ožujka 2022.
Jamstvo za ozbiljnost ponude – Članak 216. ZJN 2016

Nije osnovan ni prigovor vezan za jamstvo za ozbiljnost ponude tužitelja. Naime, osnove za isključenje gospodarskog subjekta propisane su odredbama 251. do 254. ZJN 2016, a pitanje roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude nije propisano navedenim odredbama. U predmetnom slučaju naručitelj je postupio u skladu s obvezom iz članka 216. stavka 2. ZJN-a 2016, kojim je propisano da je, ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana. Iz spisa proizlazi da je tužitelj prije odabira ponude zatražio produljenje roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude.

UsII-29/22 od 3. ožujka 2022.
Obvezne osnove za isključenje – Potvrda porezne uprave – Članak 252., 262. ZJN 2016

Što se tiče prigovora tužitelja da odabrani ponuditelj nije dostavio dokaz da ne postoji obvezna osnova za isključenje iz točke 25.4. DON-a (potvrda porezne uprave), valja istaći da je naručitelj, sukladno odredbi članka 262. stavka 1. sam dohvaćao podatke iz porezne evidencije u dva navrata i to 24. ožujka i 15. studenog 2021., čime je utvrdio nepostojanje osnove za isključenje iz navedene točke DON-a. Stoga nije osnovan prigovor tužitelja, budući da je naručitelj prije završetka ponovljenog pregleda i ocjene ponuda, koji je završen 17. studenog 2021. u 11:00 sati, provjerio odsutnost osnova za isključenje na strani odabranog ponuditelja. 
 
Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu