UsII-162/23 od 9. studenog 2023.

KLASA: 22/638
UsII-162/23 od 9. studenog 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Popis radova vs. usluga- Tumačenje dokumentacije u širem smislu- Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u dijelu referenci- Pregovaranje- Članak 268., 280., 290. i 293. ZJN 2016
 
Naručitelj je 25. travnja 2022. pozivom na članak 293. ZJN 2016 uputio ponuditelju Altpro d. o. o. zahtjev za dopunu, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostavu nužne informacije ili dokumentacije ponude, odnosno na pojašnjenje dostavljenih referenci pa tako i reference pod br. 1. Po ocjeni ovog suda pravilno tužitelj tvrdi da se u predmetnom slučaju ne radi o nepotpunoj ili pogrešnoj referenci pa da nisu ispunjeni propisani uvjeti za navedeno postupanje naručitelja odnosno da je takvim postupanjem došlo do pregovaranja u smislu odredbe članka 293. stavka 2. ZJN 2016.
Ovaj sud ne prihvaća stajalište tuženika da zahtjev iz točke 4.3.a Dokumentacije o nabavi u konkretnom slučaju treba tumačiti u širem smislu jer da Dokumentacijom o nabavi nije definirano što se smatra pod radovima na modernizaciji i/ili rekonstrukciji i/ili nadogradnji i/ili obnovi i/ili izgradnji željezničkih cestovnih prijelaza i da činjenica da se kao vrsta ugovora navode usluge, a ne radovi nije od utjecaja na drugačije rješenje stvari s obzirom na to da ugovor o uslugama može obuhvaćati i radove. Naime, kako je već navedeno, naručitelj je jasno i nedvojbeno točkom 4.3. Dokumentacije o nabavi propisao da se radi o vrlo složenom zahvatu koji će se obavljati uz istovremeno odvijanje cestovnog i željezničkog prometa, da će se radovi i željeznički i cestovni promet odvijati pod posebnim uvjetima što zahtijeva izuzetno visoki stupanj koordinacije izvođača radova i operativnog osoblja naručitelja. Propisano je i da se traže dokazi o tehničkoj i stručnoj sposobnosti, s obzirom na to da je izvođenje radova koji se obavljaju na ili u neposrednoj blizini kolosijeka pod prometom potrebno povjeriti izvođaču koji može dokazati da ima iskustva u izvođenju radova u sličnim uvjetima.
Oslanjanje na sposobnost drugog gospodarskog subjekta- Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje- Vrijednost radova- Formalizam- Članak 274., 275., 280. i 290. ZJN 2016

U predmetnom postupku javne nabave je nesporno da se odabrani ponuditelj oslonio na sposobnost stručnjaka društva Elektrocentara Petek d. o. o. za koje u izjavi nije navedena vrijednost dijela radova za koje stavlja svoje resurse na raspolaganje, a što je imperativno navedeno u Dokumentaciji o nabavi („mora sadržavati“). Naručitelj smatra da se ne radi o podugovaratelju i da će ustupljeni stručnjaci sudjelovati u svim radovima pa da je naručitelju jasna vrijednost radova za koje gospodarski subjekt Elektrocentar Petek d. o. o. stavlja svoje resurse na raspolaganje, a Državna komisija smatra da je vrijednost radova tražena kao podatak koji služi za identifikaciju radova koje će izvoditi oslanjač te da Dokumentacijom o nabavi nije propisano da će se odbiti ponuda ako izjava ne sadrži minimalne elemente pa da se navođenjem bilo kakve ili nikakve vrijednosti radova ispunjava traženi uvjet.
Po ocjeni ovog suda, tužitelj pravilno tvrdi da naručitelj u predmetnom postupku javne nabave nije u skladu s odredbom članka 290. stavka 1. ZJN 2016 pregledavao i ocijenio ponudu odabranog ponuditelja na temelju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi, već tvrdi da mu je jasna vrijednost radova za koje gospodarski subjekt Elektrocentar Petek d. o. o. stavlja svoje resurse na raspolaganje, unatoč tome što je sam Dokumentacijom o nabavi propisao da izjava mora sadržavati i vrijednost istih. Stoga naručitelj pogrešno smatra da je odabrani ponuditelj u pogledu stavljanja resursa Elektrocentra Petek d. o. o. na raspolaganje za izvršenje ugovora dostavio sve što je propisano kao dokaz Dokumentacijom o nabavi.
Jezik i pismo- Ćirilica- Formalizam- Članak 280. i 290. ZJN 2016

U odnosu na povrede odredaba o jeziku i pismu, valja navesti da je u ovom predmetu nesporno da je zaglavlje i podnožje spornih potvrda koje je dostavio odabrani ponuditelj napisano na ćiriličnom pismu i da se u sadržaju pojavljuje nekoliko izraza koji nisu na hrvatskom jeziku.
Naručitelj smatra da time nisu prekršene navedene odredbe Dokumentacije o nabavi, s kojim stajalištem je suglasan u tuženik koji smatra da nije bilo neophodno prevesti zaglavlje i podnožje potvrda koji su napisani na ćiriličnom pismu jer da isto ne utječe na razumljivost tih potvrda.
Međutim, po ocjeni ovog suda, pravilno tužitelj tvrdi da se pregled ponude mora obaviti u skladu s uvjetima i traženjima Dokumentacije o nabavi, što ovdje nije slučaj. Dokumentacijom o nabavi (navedena fusnota 7. u točki 6. DON-a) je jasno i nedvojbeno navedeno kako postupiti s dijelom teksta koji se ne može prevesti na hrvatski jezik bez gubitka izvornog značenja originala ili to nije neophodno te je naveo primjere takvih izraza.
Međutim, naručitelj nije propisao mogućnost upotrebe bilo kojeg drugog pisma osim latinice pa, prema navedenom, dijelovi teksta koji su izuzeti od prevođenja nisu izuzeti od upotrebe latiničnog pisma. Dakle, pored toga što nisu prevedeni na hrvatski jezik izrazi koji se mogu prevesti i koji ne spadaju u predviđene iznimke, dijelovi potvrda, nisu ni na latiničnom pismu pa stoga takve potvrde, suprotno stajalištu naručitelja i Državne komisije, nisu u skladu sa zahtjevima Dokumentacije o nabavi.


 
 
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu