UsII-272/21 od 21. rujna 2021.

KLASA: 21/543

UsII-272/21 od 21. rujna 2021.
 
Nedostatak financijskih sredstava – Potreba izmjene tehničkih specifikacija uslijed izmjene propisa  - Značajne izmjene – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Prema ocjeni ovoga Suda tužitelj nije sukladno članku 403. stavku 3. ZJN-a dokazao postojanje okolnosti iz članka 298. stavka 1. točke 2. ZJN zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije obavijesti o nadmetanju ili dokumentacije o nabavi, da su bile poznate prije. Naime, iz navoda samog tužitelja proizlazi da prije donošenja odluke o poništenju postupka javne nabave činjenice glede nedostatka financijskih sredstava nisu utvrđene na nesumnjiv način, budući da od nadležnog Ministarstva uprave odnosno SDURDD nije pribavio podatak (informaciju) o tome da financijska sredstva za sklapanje ugovora lokvirnog sporazuma za projekt uspostave Centra dijeljenih usluga nisu osigurana, a imajući u vidu dopis Ministarstva financija od 2. studenog 2020., prema kojem su za provedbu ovog projekta korisniku Ministarstvu uprave odnosno SDURDD-u odobrena bespovratna sredstva Europske unije te se njihovo trošenje u državnom proračunu planira sukladno gotovinskom načelu, dakle u godini u kojoj se uistinu očekuje i plaćanje, a u slučaju da u pojedinoj godini dođe do odstupanja između predviđenih i stvarno potrebnih sredstava Zakonom o proračunu dana je fleksibilnost kod izvršavanja, te plaćanje dospjelih obveza neće biti ni na koji način ugroženo. Stoga sama činjenica što iz Državnog proračuna za 2020. i 2021. nije vidljivo da li su osigurana sredstva za predmetni postupak javne nabave, na što se tužitelj poziva u svojoj odluci, kao i u tužbi, nije dokaz o nepostojanju potrebnih sredstava, kao niti činjenica što provedba ovog postupka javne nabave nije predviđena i u planovima nabave za 2020. i 2021., kako to pravilno navodi tuženik u odgovoru na tužbu. Također, kraj činjenice da iz podataka spisa nije razvidno da li je prije donošenja odluke o poništenju postupka javne nabave zatražena suglasnost ministra financija u smislu točke VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske od 2. travnja 2020. ("Narodne novine", broj: 41/20), imajući u vidu da se radi o provedbi projekta sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz operativni program Konkurentnost i kohezija, u kom slučaju obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, tužitelj se neosnovano poziva na navedenu Odluku kao opravdani razlog za poništenje predmetnog postupka javne nabave.
 
I prema ocjeni Suda, s obzirom da se prema dokumentaciji o nabavi naručitelj ne obvezuje na realizaciju svih količina navedenih u Troškovniku, u kojem je predviđena okvirna količina predmeta nabave, već stvarna realizacija ovisi o stvarnim potrebama i financijskim mogućnostima naručitelja, te s obzirom da je predviđena mogućnost izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma u slučaju razloga na strani naručitelja, kao što su promjene u organizaciji ili poslovnim procesima, promjene u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova i druge slične objektivne okolnosti koje utječu na izvršenje ugovora o javnoj nabavi (točka 8. DON-a), tužitelj je dao dostatne i argumentirane razloge za ocjenu da moguće preklapanje funkcionalnosti sustava uslijed izmjene propisa ne predstavlja okolnosti zbog kojih bi došlo do bitno drukčije esti o nadmetanju ili dokumentacije o nabavi, imajući u vidu i to da tužitelj nije na nesporan način i konkretno utvrdio opseg (doseg) i važnost promjena za koje navodi da su moguće u odnosu na postojeći opis predmeta nabave. Također tužitelj ničim ne dokazuje tvrdnju da broj proračunskih korisnika određen u tehničkim specifikacijama nakon donošenja Strategije ne odgovara stvarnim potrebama, već samo navodi da bi provedba horizontalne analize zbog velikog broja potencijalnih korisnika sustava i kompleksnosti tog sustava mogla dugo trajati, pozivajući se na načelo ekonomičnosti i obvezu provođenja javne nabave na učinkovit način. Stoga je tuženik pravilno ocijenio da činjenica što tužitelj prema vlastitim navodima, nema informacije o točnom broju i vrsti korisnika sustava, sama za sebe ne predstavlja okolnost zbog koje bi došlo do sadržajno bitno drukčije obavijesti o nadmetanju ili dokumentacije o nabavi, pa time niti valjani razlog za poništenje postupka javne nabave.. S obzirom da je prema odredbi članka 314. stavka 2. ZJN-a javni naručitelj obvezan provesti novi postupak javne nabave u slučaju značajnih izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja, sud prihvaća stajalište tuženika da je kod utvrđivanja radi li se o značajnim izmjenama, koje zahtijevaju poništenje postojećeg postupka javne nabave, potrebno utvrditi konkretno koje tehničke karakteristike je potrebno mijenjati, na koji način i u kojem opsegu, da bi se utvrdio utjecaj tih promjena na ukupnost predmeta nabave, što tužitelj u žalbenom postupku niti u tužbi nije dokazao.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu