UsII-18/23 od 8. ožujka 2023.

KLASA: 22/860

UsII-18/23 od 8. ožujka 2023.
 
Dvojbena dokumentacija o nabavi- Tehnička i stručna sposobnost- Kriterij za odabir ponude- Stručnjaci- Obrazovne i stručne kvalifikacije- Postupak male vrijednosti- Ažurirani popratni dokumenti- Pregled i ocjena ponuda- Članak 263., 280. i 290. ZJN 2016

Imajući na umu sve naprijed navedeno, prema ocjeni ovoga Suda pravilno u obrazloženju osporenog rješenja navodi tuženik kada zaključuje da se u Tablici B.2. upisuju radnici grupe kvalifikacija B (minimalno SSS elektrostruke), pa je prema tome, odabrani ponuditelj postupio sukladno zahtjevu iz točke 4.2.3. dokumentacije o nabavi, kada je preslike svjedodžbi, diploma ili uvjerenja kojima se dokazuje tražena stručna kvalifikacija dostavio za svakog radnika navedenog u popisu zaposlenika u Tablici B.2., odnosno za 30 radnika grupe kvalifikacija B (minimalno SSS elektrostruke).
Naime, prema odredbe iz točke 5. dokumentacije o nabavi Tablica B.1. i B.2. dostavljaju se kako bi naručitelj mogao ponuditeljima dodijeliti broj bodova vezano za kriterij 2.2. – broj raspoloživih radnika za uslugu očitanja brojila električne energije, a prema dijelu dokumentacije o nabavi koja sadrži odredbe vezane za kriterij za odabir ponude, propisano je da se za broj tehničkih stručnjaka elektrostruke uzimaju radnici grupe kvalifikacije B, navedeni u Tablici B.2. Popis zaposlenika Ponuditelja grupe kvalifikacija B u trenutku podnošenja ponude, koji će biti uključeni u poslove očitanja brojila.
Slijedom naprijed navedenog, a vezano za prilaganje ESPD obrasca, pravilno zaključuje tuženik kako je sukladno odredbi članka 263. stavka 1. ZJN-a/2016. dana mogućnost naručitelju hoće li zatražiti dostavu popratnih dokumenata (što nije obveza naručitelja), imajući pri tome na umu da je točkom 4.2.3. dokumentacije o nabavi naručitelj za osobe navedene u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi propisao preslike svjedodžbi, diploma ili uvjerenja kojima se dokazuje tražena stručna kvalifikacija za svakog od radnika navedenih u popisu zaposlenika u Tablici B.2.
Prema ocjeni Suda, isto tako pravilno zaključuje tuženik kada u vezi prigovora koji se odnosi na kriterij za odabir ponude zaključuje da se kriterij za odabir ponude dokazivao podacima navedenim u ponudi, i to podacima iz ESPD obrasca i Tablice B.2., a tehnička i stručna sposobnost se dokazivala u postupku dostave ažuriranih popratnih dokumenata.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu