UsII-187/21 od 10. lipnja 2021.

KLASA: 21-02/7

UsII-187/21 od 10. lipnja 2021.

Pravno shvaćanje i primjedbe Suda iz Presude  - Ponovni pregled i ocjena ponuda  - Oduka o poništenju – Neuredna ponuda – Članak 425. ZJN 2016
 
Osvrćući se na ključni tužiteljev navod da je njegova ponuda utvrđena valjanom te da o tome više nije dopušteno raspravljati, valja reći da su sve ranije odluke o odabiru poništene te je predmet vraćen davatelju koncesije na ponovni postupak radi ponovnog razmatranja ponuda, pri čemu nije isključena mogućnost drugačije ocjene ponuda. Članak 425. ZJN-a obvezuje naručitelja odnosno davatelja koncesije da poštuje pravna shvaćanja tuženika, pri čemu je stručna ocjena vezana za činjenice bitne za rješavanje stvari, odnosno za izbor najpovoljnijeg ponuditelja na naručitelju, odnosno na stručnom povjerenstvu naručitelja koje je dužno savjesno i stručno razmotriti sve pristigle ponude. Nakon odluke tuženika ili suda, postupak se vraća naručitelju koji je dužan u odnosu na sve gospodarske subjekte postupiti jednako, nediskriminirajuće i na transparentan način. Ne našavši, iz navedenih razloga, da je postupanje davatelja koncesije nakon rješenja tuženika od 31. srpnja 2020. (kojim je poništena odluka o odabiru i predmet vraćen davatelju koncesije na ponovni postupak) odnosno odluke Suda od 21. listopada 2020. bilo nezakonito, niti razloga koji bi upućivali na nezakonitost osporavanog rješenja tuženika u konkretnom slučaju, Sud ne nalazi osnovanim tužbeni zahtjev.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu