UsII-231/22 od 18. siječnja 2023.

KLASA: 22/623
UsII-231/22 od 18. siječnja 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Iste ili slične usluge- Izdvajanje vrijednosti dijela ugovora koji se odnosi na traženi dokaz sposobnosti- Članak 268. i 290. ZJN 2016

Po ocjeni Suda tuženik je pravilno ocijenio da naručitelj naprijed navedenom točkom dokumentacije o nabavi nije propisao koji radovi će se smatrati sličnim predmetu nabave te da se ovdje ne radi o ugovorima s većim, odnosno širom opsegom od traženih dokaza sposobnosti već da se ovdje radi o sličnim ugovorima zbog čega odabrani ponuditelj nije bio dužan izdvojiti vrijednost dijela ugovora koji se odnosi na traženi dokaz sposobnosti budući se cijeli ugovor odnosi na traženi dokaz sposobnosti iako pored usluga ispitivanja transformatora obuhvaća druge radove, usluge ili robu.
Također u dokumentaciji o nabavi nije propisano da vrijednost sličnih usluga ne može uključivati i vrijednost radova i robe koji su nedjeljivi dio same usluge na što osnovano tuženik upire.
Naime, u tijeku postupka odabrani ponuditelj je detaljno obrazložio zbog čega smatra da sporni ugovori, na koje tužitelj u tužbi upire, odgovaraju opisu minimalno "sličnih" usluga s detaljnim pojašnjenjem po pojedinim ugovorima. U postupku je utvrđeno da se radilo o ugovorima s jednom troškovničkom stavkom koji ugovor je i izvršen na osnovi narudžbenice jedinstvenog iznosa dakle u okviru istog se nije radilo o izdvojenim ili odvojenim isporukama već je revitalizacija energetskih transformatora 40 MVA nuđena, ugovorena i realizirana kao jedinstvena stavka troškovnika ("komplet 1") za sve radnje i usluge koje obuhvaća tako da nije moguće utvrditi točan iznos koji se odnosi na ispitivanje transformatora, a što je sve potvrđeno i očitovanjem druge ugovorne strane.
Osim toga, osnovano tuženik ističe da tužitelj nije ničim dokazao da predmetne usluge revitalizacije energetskih transformatora 40 MVA nisu slične predmetu nabave niti da priznate vrijednosti osporavanih referenci u konkretnom slučaju ne mogu biti relevantne za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti.
Stoga, kako je naručitelj detaljno analizirao predmetne reference imajući u vidu pojašnjenje i obrazloženje odabranog ponuditelja zbog čega smatra da su usluge slične, to ih je osnovano priznao u cijelosti.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu