UsII-411/20 od 18. prosinca 2020.

KLASA: 20/768

UsII-411/20 od 18. prosinca 2020.
 
Troškovnik – Nepravilna ponuda – Članak 280., 290. ZJN 2016

Kako je Grad Zagreb, zainteresirana osoba, u konačnoj važećoj dokumentaciji o nabavi koje je prilog troškovnik u stavci 11. troškovnika-Zaštita bilja protiv bolesti i štetnika ekološki prihvatljivim sredstvima, a sve sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (Narodne novine, broj: 14/14., 115/18. i 32/20.), Pravilniku o pokazateljima rizika za procjenu rizika od upotrebe pesticida (Narodne novine, broj: 142/12. i 85/19.) te sukladno Uredbi (EZ) br. 1107/2009, naveo jedinicu mjere „m“, dok je tužitelj troškovnikom dostavljenim u ponudi u stavci 11. naveo jedinicu mjere „kom“, što svojim tužbenim navodima ni ne dovodi u sumnju, to je naručitelj odabravši takvu ponudu tužitelja postupio otivno točki 2.6. dokumentacije o nabavi. Tom točkom je određeno da, ukoliko ponuditelj izmijeni troškovnik koji se nalazi u prilogu dokumentacije o nabavi (promijeni tekstualni opis, jedinicu mjere ili količinu stavke), smatrat će se da njegova ponuda nije sukladna dokumentaciji o nabavi, odnosno, da je nepravilna. Takvu ponudu naručitelj će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene.
Stoga, kako je naručitelj propisao da će ponudu u kojoj je promijenjen tekst u troškovniku u dijelu jedinice mjere odbiti kao nepravilnu, pravilno je tuženik ocijenio žalbeni navod, ovdje zainteresirane osobe Binđo d.o.o., osnovanim.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu