UsII-546/19 od 5. prosinca 2019.

KLASA: 19/729

UsII-546/19 od 5. prosinca 2019. 

Tehnička i stručna sposobnost – Pojašnjenje potvrde – Članak 263., 264., 290. ZJN 2016


S obzirom da je istinitost potvrde Ministarstva za infrastrukturu Republike Slovenije, dostavljene povodom zahtjeva naručitelja za ažuriranje odnosno pojašnjenje popratne dokumentacije – potvrde dostavljene u ponudi, a čiju autentičnost i vjerodostojnost tužitelj osporava, odnosno istinitost podataka u toj potvrdi potvrđena kao ispravna od strane izdavatelja, navodi tužitelja glede nevjerodostojnosti predmetne potvrde nisu osnovani. Valjanost potvrde stoga ne dovodi u sumnju niti nalaz i mišljenje vještaka grafologa, na kojeg se tužitelj poziva, kako to tuženik pravilno navodi u obrazloženju osporenog rješenja, imajući pri tome u vidu i to da navedeni vještak nije niti dao decidirano mišljenje da sporna potvrda nije autentična. Slijedom iznesenog, tuženik je pravilno prihvatio kao osnovanu naručiteljevu argumentaciju da u ponovnom postupku pregleda i ocjene ponuda nije imao razloga tražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerene preslike sporne potvrde sukladno članku 20. stavku 7. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu