UsII-3/22 od 8. veljače 2022.

KLASA: 21/962
UsII-3/22 od 8. veljače 2022.

Ekonomski najpovoljnija ponuda – Bodovanje stručnjaka

Prema navodima iz tužbe kao sporno pitanje proizlazi specifično iskustvo ključnih Stručnjaka 1, 2 i 3, angažiranih na izvršenju ugovora, odnosno da li su tražene reference u skladu s kriterijima iz točke 6.6.1. DON-a. U obrazloženju rješenja tuženik je u vezi žalbenog navoda kojim se osporavala valjanost reference "Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Grada Vukovara" Stručnjaka 1 Bariše Matkovića, a nakon što je izvršio uvid u kompletnu dokumentaciju nabave uključujući i potvrdu ugovorne strane iz reference za "Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Grada Vukovara" na temelju kojih je naručitelj zaključio da je taj stručnjak sudjelovao u svojstvu nositelja izrade i stručnjaka za hidrauličko modeliranje, naveo da naručitelj u predmetnom žalbenom postupku nije dokazao na temelju kojih je činjenica i okolnosti zaključio da tužitelj ispunjava uvjete po podkriteriju A.2., odnosno prema priloženoj potvrdi ne proizlazi da je taj stručnjak u predmetnom projektu sudjelovao u svojstvu nositelja izrade i stručnjaka za hidrauličko modeliranje. Naime, smatra da je iz dostavljene potvrde druge ugovorne strane Vodovod Grada Vukovara d.o.o. Vukovar, jasno vidljivo da je kao voditelj projekta naveden Krešimir Nekić, a da je Bariša Matković naveden kao jedan u nizu izrađivača projekata. Stoga je navedeni žalbeni navod ocijenjen osnovanim. Uvidom u dokaze u spisu ovaj Sud prihvaća u cijelosti tuženikovo obrazloženje te ocjenjuje razloge tužitelja neosnovanim. 
Daljnji predmet ovoga spora je način bodovanja stručnjaka Pavla Kocura, specifično iskustvo po kriteriju B.1. Stručnjaka 2: stručnjak za izradu studije izvodljivosti i način bodovanja stručnjakinje Martine Plevove po kriteriju C.1. specifično iskustvo Stručnjaka 3: stručnjak za analizu troškova i koristi. U obrazloženju osporenog rješenja tuženik je naveo da je nakon uvida u DON te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda utvrdio da je naručitelj prilikom bodovanja referenci pod rednim brojem 3 i 4 za predloženog Stručnjaka 2 Pavla Kocura i predloženu Stručnjakinju 3 Martinu Plevovu učinio propust kada je navedene reference ocijenio valjanim za bodovanje prema kriteriju B.1., odnosno C.1. budući da iz dostavljenih dokaza ne proizlazi da su predmetni projekti obuhvaćali i sustav pročišćavanja otpadnih voda, kako je to traženo odredbama točka 6.6.1. Knjige 1 dokumentacije o nabavi. Tuženik je iscrpno obrazložio razloge zbog čega je osnovanim ocijenio žalbeni navod da naručitelj nije zakonito bodovao iskustvo tih stručnjaka (Stručnjak 2 Pavle Kocur i Stručnjakinja 3 Martina Plevova), a koje razloge prihvaća i ovaj Sud. Naime, iz dokaza priloženih u spisu nije na nedvojben način utvrđena odlučna činjenica da se reference koje su uzete kao dokaz iskustva navedenih stručnjaka odnose na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Stoga, i prema mišljenju ovoga Suda tuženik je pravilno utvrdio da je naručitelj činjenicu odlučnu za dodjelu bodova morao utvrditi na jasnim dokazima a ne izvoditi posredno tumačenjem propisa i svrhe projekata.  Kraj tako utvrđenog činjeničnog stanja a imajući na umu citirane odredbe, ovaj Sud utvrđuje da je osporeno rješenje zakonito u opsegu razloga na koje tužitelj upire u tužbi. Tuženik je dao iscrpnu i jasnu analizu razloga kojima se rukovodio pri ocjeni odlučnih činjenica vezanih uz bodovanje iskustva Stručnjaka Bariše Matkovića za kojega se, prema dokazima u spisu ne može na nedvojben način utvrditi da je sudjelovao u svojstvu voditelja tima, odnosno nositelja izrade, kako je to zatraženo DON-om, a jednako tako i prilikom bodovanja Stručnjaka 2 i 3, za koje se odlučna činjenica da se reference odnose i na sustav pročišćavanja otpadnih voda, također ne može na jasan i nedvojben način utvrditi. Ovo osobito jer tužitelj pravilnost osporenog rješenja pobija ukazujući na iste činjenice i dokaze na kojima je to rješenje utemeljeno, ali ih drukčije tumači, dajući u stvari svoje viđenje i ocjenu činjeničnog stanja utvrđenog u postupku te svoju interpretaciju primijenjenog materijalnog prava što nije od utjecaja na drugačije rješenje ove stvari.


Poveznica na Rješenje
Poveznica na Presudu