UsII-273/21 od 21. rujna 2021.

KLASA: 21/546

UsII-273/21 od 21. rujna 2021.

Nedostatak financijskih sredstava – Potreba izmjene tehničkih specifikacija uslijed izmjene propisa  - Značajne izmjene – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Sud prihvaća stajalište tuženika prema kojem moguće, buduće izmjene relevantnih propisa ne mogu biti podloga za zaključak da bi iste dovele do bitno drugačije dokumentacije o nabavi, s obzirom da doseg eventualnih promjena nije poznat, te imajući u vidu da je dokumentacijom o nabavi omogućena izmjena ugovora i okvirnog sporazuma u slučaju nastanka promjena u organizaciji ili poslovnim procesima naručitelja, promjena u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova i drugih sličnih objektivnih okolnosti koje utječu na izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kao i činjenicu da ugovor o javnoj nabavi koji se sklapa na temelju okvirnog sporazuma, može sadržavati osim izvornih i preciznije definirane uvjete te druge nebitne izmjene i dopune uvjeta okvirnog sporazuma (točka 8. i točka 43. DON-a). Stoga tuženik, s obzirom na mogućnost prilagodbe predmeta nabave i izmjene uvjeta vezanih uz izvršenje, pravilno navodi da se izmjena zakonske regulative, čiji opseg i značaj u trenutku donošenja odluke o poništenju nije izvjestan, ne može smatrati opravdanim razlogom za poništenje postupka u smislu članka 298. ZJN-a odnosno iz istih se ne može sa sigurnošću utvrditi da navedene promjene zakonskog uređenja imaju za posljedicu potrebu značajne izmjene tehničkih specifikacija, a koje nisu moguće u okviru postojećih odredbi DON-a.
Nadalje, iz podataka spisa i navoda samog tužitelja ne proizlazi da je u postupku koji je prethodio donošenju odluke o poništenju postupka javne nabave nesporno utvrđeno da za izvršenje ugovora nisu osigurana potrebna financijska sredstva. Naime, iz obrazloženja odluke tužitelja razvidno je da on nema saznanja jesu li ta sredstva osigurana ili ne, te da nije dobio potrebne informacije o nastavku postupka od nadležnog Ministarstva uprave RH odnosno SDURDD-a, u čije ime on provodi postupak javne nabave i koja tijela su odgovorna za osiguranje sredstava, niti je pribavio odnosno ne raspolaže podatkom da li je prije donošenja odluke o poništenju zatražena suglasnost ministra financija u smislu točke VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske od 2. travnja 2020., imajući u vidu da se radi o provedbi projekta sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz operativni program Konkurentnost i kohezija. S obzirom da prema navedenoj odredbi obveznici, iznimno od točke VI. te Odluke, mogu nastaviti provoditi postupak javne nabave ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija, tužitelj se za sada neosnovano poziva na navedenu Odluku kao opravdani razlog za poništenje predmetnog postupka javne nabave. Također, suprotno navodima tužitelja, sama činjenica što iz Državnog proračuna za 2020. godinu nije vidljivo jesu li osigurana financijska sredstva za sklapanje ugovora kroz okvirni sporazum za projekt uspostave Centra dijeljenih usluga odnosno da iz plana nabave Ministarstva uprave i SDURDD-a (za 2020. i 2021. godinu) nije vidljivo da je predmetna nabava predviđena, nije dokaz o nepostojanju financijskih sredstava.
S obzirom na navedeno, te imajući u vidu i odredbe članka 314. do 321. ZJN-a, na koje se tuženik u odgovoru na tužbu poziva, prema kojima je predviđena mogućnost izmjene ugovora i u situaciji kada su u pitanju izmjene tehničkih specifikacija te je dozvoljena realizacija ugovora s izmijenjenim tehničkim karakteristikama u odnosu na one propisane dokumentacijom o nabavi, a obveza provedbe novog postupka javne nabave propisana je samo u slučaju značajnih izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja (članak 314. stavak 2. ZJN), tuženik je pravilno utvrdio da u konkretnom slučaju u žalbenom postupku niti u tužbi tužitelj nije dokazao da se u konkretnom slučaju radi o takovim značajnim izmjenama u smislu zakona koji opravdavaju poništenje postupka javne nabave. Stoga je tuženik pravilno utvrdio da postupak koji je prethodio donošenju odluke o poništenju postupka javne nabave nije zakonito proveden, te da okolnosti na koje se tužitelj u navedenoj odluci poziva, a koje su nastupile nakon pregleda i ocjene ponuda, ne predstavljaju okolnosti iz članka 298. stavka 1. točke 2. ZJN-a zbog kojih je javni naručitelj obvezan poništiti postupak javne nabave.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu