UsII-378/20 od 27. studenog 2020.

KLASA: 20/592

UsII-378/20 od 27. studenog 2020.

Norme - ISO 31000:2018 – Akreditacija – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Budući da iz dokumentacije o nabavi ne proizlazi zahtjev naručitelja da ponuditelj dostavi dokaz o akreditaciji, a iz podataka spisa predmeta proizlazi da je odabrani ponuditelj dostavio certifikate s rokom važenja do 30. lipnja 2022., odnosno do 4. ožujka 2023., to tužitelj svojim tužbenim navodima nije doveo u sumnju utvrđenje tuženika da je naručitelj pregled i ocjenu ponude odabranog ponuditelja izvršio sukladno odredbi članka 290. ZJN budući su ponuditelji imali mogućnost dostaviti bilo certifikat bilo potvrdu o sukladnosti bilo drugi jednakovrijedni dokument ili dokaz o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete.
U odnosu na navod tužitelja da ISO 31000:2018 nije certifikacijska norma te da se za istu ne izdaje certifikat tuženik se, a imajući u vidu e-mail korespondenciju između tužitelja i Hrvatske akreditacijske agencije, koju je tužitelj dostavio uz žalbu, obratio istoj i zatražio razjašnjenje okolnosti dostavljenog certifikata prema normi ISO 31000 u ponudi odabranog ponuditelja. Iz dostavljenog očitovanja proizlazi da odabrani ponuditelj ima certifikat od neakreditiranog certifikacijskog tijela koje može izdavati što hoće i pod kojim nazivom hoće, ovisno o tome što netko na tržištu traži, da žalitelj (ovdje tužitelj) ima potvrdu o sukladnosti izdanu od akreditiranog certifikacijskog tijela koje ne može izdavati certifikate za ISO 31000, da je sam sadržaj dostavljenog certifikata i potvrde o sukladnosti identičan kao i da za područje akreditacije ni jedan od ta dva dokumenta, certifikat, potvrda o sukladnosti, nema prepoznatljivu težinu u smislu vjerodostojnosti jer se odnosi na područje koje se ne može akreditirati.
Imajući u vidu naprijed navedeno, a polazeći od zahtjeva iz dokumentacije o nabavi iako je riječ o normi za koju se certifikat ne izdaje proizlazi da je certifikat prema normi ISO 31000 koji je dostavljen u ponudi odabranog ponuditelja sukladan konkretnom zahtjevu dokumentacije o nabavi.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu