UsII-333/20 od 21. listopada 2020.

KLASA: 20-02/5

UsII-333/20 od 21. listopada 2020.

Skupina ležišta – Izmjena ponude – Zakon o koncesijama

Prema ocjeni Suda, pri ocjeni ponuda u konkretnom su slučaju bitne sljedeće činjenice: 1. Prema dokumentaciji o javnom nadmetanju (točka IX. Obavijesti), ponuditelji su imali mogućnost, kao predmet ponude, navesti dodatne istražne radove za utvrđivanje rezervi bilo koje od kategorija A ili B., 2. Oba ponuditelja u ponudama su se decidirano izjasnila o tome koja će kategorija (A ili B) biti obuhvaćena dodatnim istražnim radovima. 3. Tužiteljeva ponuda odnosila se na dodatne istražne radove za utvrđivanje rezervi kategorije A.
Polazeći od navedenog, a imajući na umu članak 64. Pravilnika, valja zaključiti da činjenica što se tužiteljeva ponuda odnosila na dodatne istražne radove za utvrđivanje rezervi kategorije A, isključuje mogućnost da se ta ponuda smatra ponudom za utvrđivanje rezervi kategorije B.
Budući da davatelj odobrenja ustraje na tvrdnji da skupina ležišta još nije poznata, Sud smatra da ocjena ponuda prema prvoj skupini nije valjana jer su kriteriji za drugu skupinu stroži od onih za prvu skupinu.
Slijedom svega iznesenog, Sud prihvaća zaključak tuženika da je u postupku pregleda i ocjene ponuda nakon ranije presude ovoga Suda, davatelj odobrenja samoinicijativno izmijenio tužiteljevu ponudu (na način da je umjesto kategorije A koja je obuhvaćena tužiteljevom ponudom, ponudu ocijenio kao da se ona odnosi na kategoriju B, iako ta kategorija nije obuhvaćena ponudom). Na taj način, davatelj odobrenja postupio suprotno ZOK-u. Naime, prema ZoK-u, samo ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu i to u roku za dostavu ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne smije mijenjati, već samo pojasniti ili dopuniti u skladu sa ZoK-om.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu