UsII-17/22 od 10. ožujka 2022.

KLASA: 21/1010

UsII-17/22 od 10. ožujka 2022.

Odustanak od ponude nakon izvršnosti odluke o odabiru - Članak 307. stavak 7. ZJN 2016

Nakon izvršnosti odluke o odabiru tužitelja, a prije potpisivanja ugovora javnoj nabavi od tužitelja je (kao odabranog ponuditelja) zatražena dostava dokumenata iz točke 7.13. DON-i. Kako ponuditelj unatoč višekratnim pozivima dokumentaciju nije dostavio, naručitelj je postupio sukladno točki 7.13. DON-i izvršio ponovno rangiranje ponuda u smislu čl. 307. st. 7. ZJN, izvršio provjeru u skladu sa čl. 263.  pri čemu nije uzeo u razmatranje ponudu tužitelja te je donio odluku o odabiru drugog ponuditelja.  Toč. 7.13. DON-i, izrijekom je propisano da će u svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanim posebnim zakonima opisanim precizno u ovoj točki DON-i, a nakon izvršnosti Odluke o odabiru i prije potpisivanja ugovora o javnoj nabavi od odabranog ponuditelja zatražiti dostavu preslike traženih dokumenata. Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi u propisanom roku preslike potrebne dokumentacije smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će se naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude. Nesporno je da tužitelj prethodno nije osporavao zakonitost DON te da je upozoren na posljedice nedostavljanja potrebne dokumentacije na koju je pozvan. Tuženik je utvrdio da je naručitelj pet puta zvao tužitelja (odabranog) najpovoljnijeg ponuditelja dostaviti potrebnu dokumentaciju kao i dopunu iste, da je naručitelj izvršio konzultaciju i s SAFU-u kao mjerodavnim tijelom te je održan zajednički sastanak s tužiteljem. Tuženik utvrđuje da tužitelj nije za prvotno nominiranog stručnjaka Mladena Čerina kao niti za zamjenskog stručnjaka Igora Marijanića dostavio traženu dokumentaciju, te niti nakon višekratnih poziva od strane naručitelja i održanog zajedničkog sastanka nije dostavio niti za prvotno nominiranog stručnjaka (Čerina) niti jedan dokument tražen istom točkom DON.
Sud prihvaća zaključak tuženika iznesen u obrazloženju osporenog rješenja i odgovoru na tužbu da je tužitelj kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj bio u obvezi dostaviti na temelju t. 7.13. traženu dokumentaciju, a kako istu unatoč višekratnim pozivima nije dostavio naručitelj je pravilno postupio u smislu t.7.13. DON zaključujući da je tužitelj odustao od svoje ponude i primijenio odredbu članka 307. stavak 7. ZJN.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu