UsII-85/23 od 6. srpnja 2023.

KLASA: 23/144

UsII-85/23 od 6. srpnja 2023.

Podugovaranje – Zakonsko ograničenje (30%) – Čl. 224. ZJN 2016

Tužbenim navodima tužitelj prvenstveno osporava rješenje tuženika iz razloga što je tim rješenjem odbijen njegov prigovor kojim je ukazivao da je odabrani ponuditelj u svojoj ponudi naveo da će dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor gospodarskom subjektu Rovokop d.o.o. u vrijednosti od 579.042,70 € bez PDV-a, odnosno u postotku od 48,31%. Tužitelj se tijekom žalbenog postupka, kao i u ovoj tužbi pozivao na odredbu članka 224. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16. i 114/22.) u dijelu u kojem propisuje da ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi, bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije.
Tuženik je ovaj prigovor odbio ističući da se navedena odredba ne odnosi na postotak ugovora o javnoj nabavi, koji ponuditelj namjerava podugovorom dati u izvršenje trećoj osobi prilikom davanja ponude. Stajalište tužitelja prema kojem se propisano ograničenje ima primijeniti i na podugovaratelje koji se nominiraju u ponudi ovaj Sud ne ocjenjuje osnovanim. Naime, navedena zakonska odredba ograničenje propisuje izričito za ugovaratelja koji tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi uvodi jednog ili više novih podugovaratelja. Zakon o javnoj nabavi niti u jednom dijelu ne ograničava ponuditelja da svojim ponudama uvode podugovaratelje, niti propisuje ograničenje postotnog dijela ugovora koji se podugovaratelju predviđenom već u ponudi daje u podugovor.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu