UsII-109/21 od 28. travnja 2021.

KLASA: 20/953

UsII-109/21 od 28. travnja 2021.

Pregled i ocjena ponuda- Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Strano pravo- Članak 280. i 290. ZJN 2016

S obzirom da iz utvrđenih činjenica, a posebno očitovanja JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad, proizlazi da su u sklopu ugovora, referenci, isporučeni novi softveri kao nadogradnja na već postojeće softvere, osnovan je zaključak tuženika da predmet tih ugovora nije bila isporuka, kupnja robe, nego je predmet ugovora nadogradnja i održavanje postojećih softvera, dakle, radilo se o uslugama, iz čega proizlazi da tužitelj ne udovoljava traženim uvjetima tehničke i stručne sposobnosti kako je to propisano odredbama 21.3.7. Dokumentacije o nabavi.
Razmatrajući navode tužbe, ovaj Sud nalazi da tužitelj ničim ne dokazuje da je u ponudi dostavio reference, ugovore iz kojih je vidljivo da nazivima i opisima poslova odgovaraju predmetu nabave.
Nadalje, tuženik ocjenom dokumentacije koju je dostavio žalitelj nije primjenjivao strano pravo, već mu je ta dokumentacija koja se odnosi na ugovore koje je tužitelj naveo svojoj ponudi poslužila za utvrđivanje spornih činjenica, odnosno utvrđivanje iskustva tužitelja za iste ili slične isporuke robe kako je to i traženo Dokumentacijom o nabavi pa se navodi tužitelja iznijeti u tom pravcu nalaze pravno neodlučnim.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu