UsII-32/22 od 3. ožujka 2022.

KLASA: 21/1027

UsII-32/22 od 3. ožujka 2022.

Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Točno vrijeme zaprimanja jamstva

Osporenim rješenjem tuženik je prihvatio način na koji je naručitelj otklonio nepravilnosti vezane za utvrđenje točnog vremena zaprimanja jamstva za ozbiljnost ponude odabranog ponuditelja i treće rangiranog ponuditelja, pri čemu je ukazao da je novim zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda od 27. listopada 2021. naručitelj priznao omašku koju je počinio prilikom evidentiranja zaprimanja navedenih jamstava u prvom postupku pregleda i ocjene ponuda. Tužbenim razlozima tužitelj nije doveo u sumnju pravilnost i zakonitost navedenog utvrđenja tuženika. Naime, u ponovnom postupku naručitelj je bio obvezan postupiti u svemu sukladno ranijem rješenju tuženika i otkloniti nedostatke na koje je tuženik ukazao tim rješenjem. Kako je u ponovljenom postupku utvrđeno zbog čega je došlo do toga da su u odnosu na odabranog ponuditelja i treće rangiranog ponuditelja zabilježena različita vremena zaprimanja jamstva za ozbiljnost ponude, te kako je utvrđeno da je riječ o greški naručitelja, pri čemu niti jedan dokaz ne ukazuje na to da bi jamstva za ponudu bila dostavljena nakon proteka roka za dostavu ponuda, to je ovaj tužbeni razlog Sud ocijenio neosnovanim.
 
Sukob interesa članova vijeća – Članak 6., 10. i 11. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Iz razloga što je član žalbenog vijeća tuženika Anđelko Rukelj sudjelovao u postupku odlučivanja povodom ranije žalbe tužitelja, prigovori vezani za postojanje sukoba interesa ovog člana žalbenog vijeća tuženika ne mogu se s uspjehom isticati u ovom upravnom sporu, s obzirom na odredbu članku 404. st.3. ZJN 2016
Prigovori prema kojima je član vijeća Daria Duždević bila u poslovnom odnosu s odabranim ponuditeljem jer je u edukacijama koje je odabrani ponuditelj organizirao sudjelovala kao predavač, nisu na zakonu osnovani.
Odredbom članka 10. ovog Zakona propisane su zapreke za imenovanje članova Državne komisije, dok je odredbom članka 11. istog Zakona propisano da član Državne komisije mora čuvati svoj ugled, nepristranost i neovisnost u odlučivanju, kao i ugled, samostalnost i neovisnost Državne komisije (stavak 1.). Odredbom stavka 2. ovog članka Zakona propisano je da član Državne komisije može pisati i objavljivati stručne i znanstvene radove, sudjelovati u radu stručnih i znanstvenih skupova u provedbi stručnih i znanstvenih projekata te sudjelovati u programima stručnog usavršavanja.
Iz navedenog proizlazi da Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave svojim članovima izričito dopušta, između ostalog, sudjelovanje u radu stručnih skupova i programima stručnog usavršavanja. Okolnost što je imenovani član žalbenog vijeća tuženika sudjelovao u edukaciji koju je odabrani ponuditelj organizirao kao ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, nije okolnost zbog koje bi ovaj Sud u konkretnom slučaju utvrdio da je povrijeđen zakon na štetu tužitelja. Pri tome valja napomenuti da činjenica što je član žalbenog vijeća obavljao naplatne poslove za odabranog ponuditelja, iako nije u izričitoj suprotnosti sa zakonom, može u percepciji javnosti izazvati sumnju u nepristranost u odlučivanju, o čemu je svaki član tuženika dužan voditi računa u smislu odredbe članka 11. stavka 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu