UsII-223/22 od 19. siječnja 2023.

KLASA: 22/649
UsII-223/22 od 19. siječnja 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Isto ili slično- Roba ili usluge- Pregled i ocjena ponuda- Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda- Teret dokazivanja- Članak 290. i 403. ZJN 2016

DON: Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2022.) i tijekom tri godine koje prethode toj godini (2019.-2021.) uredno isporučio robu istu ili sličnu predmetu nabave čija je kumulativna vrijednost 1.500.000,00 kuna bez PDV-a. Gospodarski subjekt ovaj uvjet dokazuje s najviše 2 (dvije) isporuke robe. Pod sličnim isporukama kao što je predmet nabave naručitelj podrazumijeva IT rješenja iz područja Informacijskog sustava uredskog poslovanja i/ili sustava upravljanja kvalitetom.
PONUDA: 1. ugovor o javnoj nabavi usluge nadogradnje i održavanja software sustava HAMAG BICRO-a, 842.300,00 HRK 29. listopada 2018. do 29. listopada 2019. i 2. ugovor o javnoj nabavi usluge nadogradnje i održavanja software sustava HAMAG BICRO-a 6/2019. 29. studenog 2019. do 29. studenog 2020. 1.593.000,00 HRK. Kao predmet oba ugovora navedeno je: Usluge održavanja postojećeg integralnog sustava za financijsku analizu i procesa za financijske instrumente.
DKOM: Ocjena je žalbenog tijela da naručitelj u predmetnom žalbenom postupku nije dokazao niti jasno i nedvojbeno obrazložio u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda na temelju kojih je činjenica i okolnosti zaključio da se u konkretnom slučaju u ponudi žalitelja ne radi o sličnim isporukama kao što je predmet nabave, budući da se odgovor naručitelja na žalbu u dijelu vrste isporuke razlikuje od njegove ocjene u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, odnosno nije niti jasno obrazloženo jesu li pružene isporuke obuhvaćale aktivnosti iz područja informacijskog sustava uredskog poslovanja i/ili sustava upravljanja kvalitetom, na način i u opsegu kako je to propisano točkom 4.2.1. dokumentacije o nabavi. Pritom činjenica da se radilo o nadogradnji i održavanju postojećeg sustava za financijsku analizu i procese za financijske instrumente, nužno ne znači da se u okviru navedenog nije radilo o isporukama iz područja informacijskih sustava uredskog poslovanja i/ili sustava upravljanja kvalitetom.
VUS: Prema ocjeni ovoga Suda naručitelj, tužitelj u ovom upravnom sporu nije ispunio primarnu obvezu u fazi pregleda i ocjene ponuda jer nije osigurao dokaze za svoju odluku o odbijanju ponude zainteresirane osobe, odnosno nije jasno i nedvojbeno u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponude detaljno obrazložio i naveo temeljem kojih činjenica i okolnosti je utvrdio da reference zainteresirane osobe ne predstavljaju isporuke iste ili slične kao predmet nabave. Dakle, tužitelj je trebao utvrditi da li navedene dvije reference obuhvaćaju aktivnosti iz spektra definicije Informacijskog sustava uredskog poslovanja i/ili sustava upravljanja kvalitetom, kako je to traženo točkom 421. Dokumentacije o nabavi i takvu ocjenu obrazložiti i objasniti.
Primjenom pravila o teretu dokazivanja iz članka 403. ZJN-a tužitelj je bio dužan potvrditi ispravnost svoje odluke posebice kada iz sadržaja zapisnika o pregledu i ocjeni ponude nije kao u konkretnom slučaju bilo vidljivo temeljem čega je utvrdio da normirane reference ne zadovoljavaju propisane uvjete iz DON-a.
Tužitelj je u konkretnom slučaju mogao radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja primijeniti odredbu članka 293. ZJN-a primjenom koje bi mogao potpuno i pravilno utvrditi sporne činjenice u postupku pregleda i ocjene ponude.


Poveznica na Rješenje
Poveznica na Presudu