UsII-223/21 od 15. srpnja 2021.

KLASA: 21/415

UsII-223/21 od 15. srpnja 2021.
 
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Uzorci/fotografije uzoraka  - Dokazivanje u žalbenom postupku – Članak 290., 403. ZJN 2016
 
Prema ocjeni ovoga Suda pravilno smatra tuženik da zainteresirana osoba KD Kozala d.o.o., Rijeka, kao naručitelj nije ispunio primarnu obvezu u fazi pregleda i ocjena ponuda, jer nije osigurao dokaze za svoju odluku o odbijanju ponude zainteresirane osobe GPT Đurasek d.o.o., te nije potvrdio osnovanost i zakonitost svoje odluke, jer iz dokaza provedenih u postupku je utvrđeno da nedvojbeno ne proizlaze činjenice i okolnosti koje je naručitelj KD Kozala d.o.o., Rijeka, u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda naveo kao razlog za odbijanje ponude ponuditelja GPT Đurasek d.o.o.

U provedenom postupku je uvidom u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno da sastavni dio zapisnika ne čine fotografije spornih uzoraka te da zainteresirana osoba KD Kozala d.o.o., Rijeka, nije navela stručne kvalifikacije osoba koje su provele postupak ocjenjivanja dostavljenih uzoraka, pa pravilno smatra tuženik da navedena zainteresirana osoba nije postupila na nezakonit način, s obzirom na to da članci 28. i 29. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine", 65/17. i 75/20.) ne sadrži odredbe po kojima je naručitelj obvezan uz zapisnik objaviti fotografije uzoraka niti sadrži odredbe po kojima je naručitelj obvezan u zapisniku navesti stručne kvalifikacije osoba koje su provele postupak ocjenjivanja dostavljenih uzoraka. Međutim, pravilno smatra tuženik da u situaciji kada naručitelj KD Kozala d.o.o., Rijeka, u postupku pregleda i ocjene ponuda je ocijenio da dostavljeni uzorci ne zadovoljavaju tehničke specifikacije predmeta nabave je obvezan primjenom pravila o teretu dokazivanja iz članka 403. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", 120/16.) potvrditi ispravnost svoje odluke, jer iz dostavljenih fotografija nije bilo vidljivo da sporni uzorci ne zadovoljavaju tehničke zahtjeve u pogledu načina lakiranja i spajanja. Imajući na umu navedeno, ovaj Sud nalazi da je tuženik pravilno ocijenio da je naručitelj KD Kozala d.o.o., Rijeka, nepravilno postupio kada je odbio ponudu zainteresirane osobe GPT Đurasek d.o.o., Radovan, čiji navodi u žalbi su ocijenjeni osnovanim.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu