UsII-113/23 od 17. kolovoza 2023.

KLASA: 23/272
UsII-113/23 od 17. kolovoza 2023.
Pregled i ocjena ponuda - Tehnička i stručna sposobnost - Tehnička oprema i mjere za osiguranje kvalitete - Kapacitet asfaltne baze - Tumačenje DON - Članak 268., 264. i 290. ZJN 2016

Dakle, iz navedene odredbe dokumentacije o nabavi proizlazi da je ponuditelj morao dokazati da ima na raspolaganju asfaltnu bazu koja može isporučiti asfaltne mase minimalno 100 t/h ili da ima sporazum o kupnji asfalta s proizvodačem koji ima asfaltnu bazu koja može isporučiti tražene količine, a kako bi ponuditelj dokazao da ima tehničku sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Dokumentacijom o nabavi nije tražen odredeni tip asfaltne baze, niti je tražena asfaltna baza kao takva, nego kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti kako bi ponuditelj dokazao da raspolaže potrebnim količinama asfalta za uspješnu realizaciju ugovora o javnoj nabavi, odnosno obnove asfaltnih kolnika županijskih i lokalnih cesta, a kako bi se naručitelj osigurao da takav ponuditelj doista može izvršiti ugovor o javnoj nabavi. Točno je da je tužitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda dokazao da raspolaže asfaltnom bazom Asphald Tehnologies tip 160 t, međutim, tijekom postupka nije dokazao koliki točno kapacitet ima navedena asfaltna baza. Treba napomenuti da je naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda pribavio uporabnu dozvolu od 3. kolovoza 2009. kojom se dozvoljava uporaba asfaltne baze kapaciteta 90 t/h s pratećim sadržajima na kč. br. 2120, k.o. Petrijevci i trafostanice na kč. br. 2118, k.o. Petrijevci, pa suprotno navodima tužitelja je na temelju navedene uporabne dozvole utvrdeno da je jasno specificirano da navedena asfaltna baza ima kapacitet 90 t/h, a tužitelj tijekom postupka nije obrazložio različite podatke o kapacitetu sporne asfaltne baze, a niti dokazao da je mjerodavan isključivo kapacitet koji je iskazan u dokazima koje je dostavio u postupku pregleda i ocjene ponuda, odnosno nije osporio dokaze koje je naručitelj pribavio u postupku pregleda i ocjene ponude, pa se prigovori tužitelja u odnosu na navedeno ne mogu ocijeniti osnovanima.

Pregled i ocjena ponuda - Provjera dostavljenih podataka -Pregled na temelju dokaza koji nisu traženi dokumentacijom o nabavi- Načelo jednakog tretmana - Članak 4. i 264. ZJN 2016

Prigovore tužitelja u pogledu nejednakog tretmana njegove ponude i ponude odabranog ponuditelja u primjeni odredbe članka 264. Zakona o javnoj nabavi, te tvrdnje da naručitelj u odnosu na odabranog ponuditelja nije uzeo u obzir istovjetnu dokumentaciju na koju je i on ukazivao, ovaj Sud ocjenjuje neosnovanim. Naime, u konkretnom slučaju naručitelj je i u odnosu na odabranog ponuditelja uzeo u obzir istovjetnu dokumentaciju s obzirom da je na stranicama Hrvatskog asfalterskog društva za područje Istočna Hrvatska, pored podatka o kapacitetu tužiteljeve asfaltne baze koji se razlikuje od podatka navedenog u ponudi tužitelja, naveden podatak o kapacitetu asfaltne baze odabranog ponuditelja koji je jednak onom iz odabrane ponude, pa pravilno smatra tuženik da nije bilo razloga za pojašnjenje odabrane ponude, niti za dodatnu provjeru dostavljenih podataka.
Prema odredbi članka 264. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama. S obzirom da je tužitelj imao različiti podatak o kapacitetu asfaltne baze, naručitelj je taj podatak provjerio kod nadležnog tijela, što je u skladu s navedenom odredbom Zakona o javnoj nabavi. Pored toga, osnovano tuženik smatra da u konkretnom slučaju naručitelj nije odbio ponudu tužitelja iz razloga što nije dostavio dokaze koji nisu propisani dokumentacijom o nabavi, nego zato što nije nedvojbeno dokazao da ispunjava uvjet iz točke 25.3. Dokumentacije o nabavi.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu