UsII-270/21 od 14. rujna 2021.

KLASA: 21/407

UsII-270/21 od 14. rujna 2021.

Tehničke specifikacije –Dokazivanje jednakovrijednosti – Članak  211., 213. ZJN 2016
 
Ovaj Sud nalazi pravilnim utvrđenje tuženika da je odabrani ponuditelj priloženim dokazima (izjava odabranog ponuditelja o jednakovrijednosti ponuđenog tehničkog rješenja, katalog proizvođača ponuđenih proizvoda, pregledni nacrti i jednopolne sheme nuđenih s SN sklopnih blokova, upute za ugradnju i održavanje, certifikat o ocjenjivanju sukladnosti odnosno izjava proizvođača indikatora kvara IK-40, kataloški list indikatora kvara i upute za priključak i montažu upravljačke jedinice) dokazao da ponuđeni proizvodi (tropoložajna rastavna sklopka i konfiguracija strujnih senzora proizvođača GREENWOOD POWER-dva jednofazna i jedan trofazni senzor) na jednak način zadovoljavaju zahtjeve definirane Tehničkim specifikacijama (točka 23. i 69. Tablica tehničkih podataka B.1, B.2 i B.3). Tuženik je u osporenom rješenju detaljno iznio sadržaj navedenih dokaza, te je ocijenio sve priložene dokaze, uključujući i dokaze koje je tužitelj priložio u žalbenom postupku (izjava proizvođača strujnih senzora GREENWOOD POWER). Pri tome je tuženik imao u vidu i nalaz i mišljenje sudskog vještaka, na koji se tužitelj poziva, te je pravilno ocijenio da isti nije relevantan za utvrđenje činjeničnog stanja u konkretnom slučaju.
S obzirom da je naručitelj sukladno ovlaštenju iz članka 211. ZJN-a dokumentacijom o nabavi dozvolio nuđenje jednakovrijednog rješenja, tuženik pravilno navodi da ponuditelj ne mora dokazati da njegov proizvod ima iste tehničke karakteristike, nego da na jednak način zadovoljava zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama, dakle da ponuđeni proizvod u kombinaciji drugačijih tehničkih karakteristika postiže jednak učinak te da udovoljava izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima javnog naručitelja, uzimajući u obzir sve aspekte traženog proizvoda. Budući da se prema odredbi članka 211. stavka 2. ZJN jednakovrijednost može dokazati bilo kojim prikladnim sredstvom, što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. Zakona, tužitelj pogrešno smatra da se u konkretnom slučaju ista mogla dokazati jedino primjenom članka 213. ZJN, te prigovor da odabrani ponuditelj nije dokazao jednakovrijednost nuđenog rješenja jer nije dostavio dokazna sredstva propisana člankom 213. ZJN-a, nije osnovan.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu