UsII-71/22 od 14. travnja 2022

KLASA: 22/73
UsII-71/22 od 14. travnja 2022
Rok za predaju ponude – Jamstvo – Pravodobnost – čl. 282. st. 4. i 11. ZJN 2016 – čl. 17. i 18. Pravilnika

 
U ovom predmetu je nesporno, a što je tuženik i provjerio, da je tužitelj pošiljku u kojoj je bilo jamstvo za ozbiljnost ponude poslao putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga Hrvatske pošte d. d. tako da je pošiljka zaprimljena u poštanskom uredu 10137 Zagreb 4. studenoga 2021. u 17:26:23 sati. Ista pošiljka je dospjela u poštanski ured 22000 Šibenik 8. studenoga 2021 u 12:04:33 sati, a primatelju tj. naručitelju u predmetnom postupku javne nabave, je uručena 9. studenoga 2021. u 8:30:00 sati.
Naručitelj je u skladu sa zakazanim terminom započeo javno otvaranje ponuda na naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme, odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda 8. studenoga 2021. u 12:00 sati što je u skladu s propisanim postupkom otvaranja ponuda u članku 282. stavku 4. ZJN-a 2016, time da je tužiteljeva ponuda odbijena jer je nedostajalo jamstvo za ozbiljnost ponude koje je sastavni dio ponude i koje je prema točki 6.2. Knjige 1 dokumentacije o nabavi moralo biti dostavljeno do otvaranja ponuda. Naručitelj je postupio u skladu s člankom 16. stavkom 12. Pravilnika te je pošiljku sa zakašnjelim dijelom ponude vratio pošiljatelju neotvorenu bez odgode, što je sve navedeno u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.
Po ocjeni ovog suda, pravilno je Državna komisija odbila tužiteljevu žalbu kao neosnovanu jer je naručitelj u predmetnom postupku pregleda i ocjene ponuda postupio zakonito pa je zakonito i odbio tužiteljevu ponudu iz već navedenih razloga.
Pravilno naručitelj u odgovoru na tužbu tvrdi da je njemu bitno je li pošiljka s jamstvom za ozbiljnost ponude, koje je sastavni dio ponude, zaprimljena do određenog termina i da u trenutku otvaranja ponuda nije znao ni mogao znati da je pošiljka poslana odnosno da nije ni mogao postupiti drukčije s obzirom na to da je javno otvaranje ponuda dokumentacijom o nabavi bilo zakazano za 8. studenoga 2021. u 12:00 sati, kada je i obavljeno.
U odnosu na presudu ovog suda poslovni broj: Usll-253/20 od 9. rujna 2020. na koju se poziva tužitelj, valja navesti da se u tom predmetu radi o potpuno drukčijoj situaciji s obzirom na to da je dostava naručitelju pokušana na vrijeme tj. prije otvaranja ponuda, o čemu je bio i obaviješten, ali je naručitelj nije preuzeo, dok u predmetnom slučaju nije bilo propusta na strani naručitelja, a nisu uočene ni nezakonitosti u postupanju Hrvatske pošte d. d. Stoga tužitelj pogrešno uspoređuje ta dva predmeta jer se radi o dva činjenično različita, a time i neusporediva predmeta.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu