UsII-303/21 od 26. listopada 2021.

KLASA: 21/632

UsII-303/21 od 26. listopada 2021.

Tehnička i stručna sposobnost- Tehnički stručnjaci- Oprema, vozila i strojevi na raspolaganju- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290.

U postupku po žalbi tuženik je utvrdio da je u dokumentaciji o nabavi, točke 4.2.2. i 4.4., naručitelj naveo potrebne stručnjake za izvođenje radova kao i dokumente koje je potrebno dostaviti u svrhu dokaza. Naručitelj nije naveo da ponuditelji moraju osigurati sveukupno 45 radnika, odnosno nije propisao da ista osoba ne može obavljati poslove ophodara i radnika cestara. Tuženik u obrazloženju rješenja navodi da je sam naručitelj u odgovoru na žalbu naveo da nije sporno da zaposlenik koji je osposobljen za poslove ophodara može obavljati i poslove radnika cestara. Navedeno je i da naručitelj nije smatrao svrhovitim tražiti dodatna pojašnjenja jer je iz ažuriranih popratnih dokumenta bilo vidljivo da ponuda žalitelja ne udovoljava traženim uvjetima tehničke i stručne sposobnosti. Tuženik je ocijenio da naručitelj ponudu žalitelja nije pregledao sukladno članku 290. stavku 1. ZoJN.
 
Nadalje je utvrđeno, a u vezi žalbenih navoda u odnosu na točku 4.2.3. dokumentacije o nabavi, da je tom točkom dokumentacije o nabavi, Alati, postrojenje ili tehnička oprema koja je na raspolaganju izvođača radova u svrhu izvršenja ugovora, propisano da gospodarski subjekt mora dokazati da u svrhu izvršenja okvirnog sporazuma/ugovora posjeduje ili će imati na raspolaganju minimalno sljedeću opremu, vozila i strojeve (među ostalim pod rednim brojem 3 minimalno četiri teretna automobila dopuštene nosivosti do 12 t), a točkom 4.4. dokumentacije o nabavi, dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, propisano je da gospodarski subjekt dostavlja Izjavu o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora, potpisana od ovlaštene osobe ponuditelja. Uz Izjavu se prilaže dokaz da ponuditelj raspolaže traženim (dokaz o vlasništvu, ugovor o najmu ili leasingu i slično), presliku tehničke dokumentacije stroja ili vozila iz kojih su vidljive tražene karakteristike. Tuženik navodi da je žalitelj dostavio tražene dokumente (za člana zajednice gospodarskih subjekata Filius d.o.o .dostavljeni su ugovori o najmu s tvrtkom Prijevoz Plitivce vlasnika Nikole Antonića kojima se daje u najam kamion i traktor) te ukazuje da dokumentacijom o nabavi nije traženo da vozila budu registrirana u trenutku predaje ponude, stoga naručitelj ne može primijeniti uvjet koji nije propisan dokumentacijom. Nadalje tuženik zaključuje da iz činjenice da neko vozilo nije registrirano u trenutku podnošenja ponude ne proizlazi da ponuditelj (Žalitelj) u trenutku izvršenja ugovora neće imati traženo vozilo na raspolaganju. Stoga, kako naručitelj nije dokazao da žalitelj neće imati na raspolaganju traženu tehničku opremu i taj je žalbeni navod ocijenjen osnovanim. 

Osporavano rješenje doneseno je u granicama zakonom propisanih ovlasti tuženika, koji je za svoju odluku naveo pravno relevantne razloge obrazložene u smislu članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09.-ZUP), a tužitelj tužbenim navodima nije doveo u sumnju pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja a niti pravilnost primjene materijalnog i postupovnog prava, pa ovaj Sud nije našao osnove za usvajanje tužbenog zahtjeva.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu