UsII-224/22 od 18. siječnja 2023.

KLASA: 22/654
UsII-224/22 od 18. siječnja 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Pregled i ocjena ponuda- Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda- Teret dokaza- Članak 290., 293. i 403. ZJN 2016
 
Prema ocjeni ovoga Suda, pravilno je zaključio tuženik da naručitelj u predmetnom slučaju nije ispunio primarnu obvezu u fazi pregleda i ocjeni ponuda, jer nije valjano dokazao zaključak za odbijanje ponude zainteresirane osobe, odnosno za isključenje njegove ponude iz postupka javne nabave.
Ovo stoga jer prema sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, kao i dokaza provedenih u postupku javne nabave ne proizlaze činjenice i okolnosti koje je tužitelj kao naručitelj u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda naveo kao razlog za isključenje ponude zainteresirane osobe iz postupka javne nabave. Također naručitelj tijekom žalbenog postupka nije pobliže obrazložio, a niti je to učinio u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, na temelju kojih je činjenica i okolnosti zaključio da se u ponudi zainteresirane osobe ne radi o istim ili sličnim isporukama kao što je predmet nabave.
Naime, nije jasno navedeno i obrazloženo jesu li pružene isporuke obuhvaćale aktivnosti iz područja informacijskog sustava uredskog poslovanja i/ili sustava upravljanja kvalitetom, na način i u opsegu kako to propisuje točka 4.2.1. DoN-a. Također dodaje tuženik da je primjenom članka 403. ZJN/2016 tužitelj bio dužan tijekom žalbenog postupka potvrditi pravilnost svoje odluke, osobito jer iz sadržaja zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ne proizlazi na temelju čega je utvrdio da nominirane reference žalitelja ne udovoljavaju propisanim uvjetima iz DoN-a. Dakle, naručitelj je bio dužan u žalbenom postupku dokazati osnovu za donošenje odluke, odnosno razloge za isključenje ponude zainteresirane osobe.
Tuženik pravilno dodaje i da je u cilju razjašnjenja i dostave nužnih informacija za potrebe potpunog i pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja u konkretnom slučaju moguća primjena članka 293. ZJN/2016, a u kojem pravcu je izričito i žalitelj prigovarao u žalbi. Uz to tuženik dodaje da takvo postupanje ne bi dovelo do pregovaranja glede ispunjavanja propisanih kriterija za odabir gospodarskog subjekta (uvjet tehničke i stručne sposobnosti), već naprotiv, bilo bi moguće razjasniti te potpuno i pravilno utvrditi sporne činjenice u postupku pregleda i ocjene ponuda i shodno tome ocijeniti pravilnost utvrđenja naručitelja u svezi ocjene tehničke i stručne sposobnosti zainteresirane osobe.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu