UsII-108/21 od 29. travnja 2021.

KLASA: 21/20

UsII-108/21  od 29. travnja 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Iskustvo u izvođenju radova – Stručna mišljenja (dokaz stranaka) - Pravila dokazivanja – Provjera podataka od druge ugovorne strane – Članak 268.,  264., 280., 290., 403. ZJN 2016

Tuženik u vrlo iscrpnom obrazloženju na kojem temelji svoje zaključke, a vezano uz utvrđivanje okolnosti u odnosu na iskustvo u izvođenju radova, a uvažavajući cjelokupne podatke spisa predmeta, i priložene dokaze (pobliže navedena stručna mišljenja i stručnu literaturu i članke koji sadrže podatke o strukturi otpada), kao i stručno mišljenje. mr. sc. Časlava Dunovića, stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo i procjenu nekretnina, koje tužitelj dostavlja u očitovanju na žalbene navode žalitelja, prije svega zaključuje da su dostavljena stručna mišljenja u žalbenom postupku proturječna. Tuženik ocjenjuje da prema dostavljenim dokazima žalitelja proizlazi da odabrani ponuditelj nije dokazao potrebnu tehničku i stručnu sposobnost, dok protivno proizlazi iz dokaza koje je dostavio tužitelj kao odabrani ponuditelj. S time u vezi tuženik posebno ističe da su navedena stručna mišljenja izrađena po zahtjevu stranaka. Zbog toga se ne može isključiti mogućnost da su zbog tog razloga svako od mišljenja u korist naručitelju. Zbog toga ih tuženik nije posebno ocjenjivao i vrednovao kao vjerodostojne dokaze u dokaznom postupku, odnosno kod ocjenjivanja navedenog žalbenog razloga.

Također tuženik dodaje da podaci o strukturi otpada u NR Kini, odnosno podaci o sastavu otpada u Južnoj Aziji, a o čemu spore žalitelj i tužitelj kao odabrani ponuditelj, nisu dokaz vrste otpada koji se obrađuje na konkretnom spornom postrojenju MBO Linzi, premda su u prilog činjenici da je veliki udio otpada ustvari hrana i zeleni otpad. Međutim da se ne može utvrditi da takav otpad (jer sadrži i druge materijale, npr. staklo, metal, papir, karton, plastiku i ostalo) nije miješani komunalni otpad. Stoga je tuženik ocjenjujući u tom dijelu osnovanom žalbu zainteresirane zajednice ponuditelja, prije svega dao osvrt na tražene uvjete iz točke 4.3.1.b DON-a, uvažavajući i naručiteljevo obrazloženje postavljenih uvjeta. Pri tome ocjenjuje da je obrazloženje sastavni dio propisanih uvjeta, jer se njime dalje definira sam tehnološki proces obrade otpada kao i cilj takvog procesa, a to je proizvodnja stabiliziranog materijala koji ispunjava uvjete za odlaganje stabilizirane frakcije otpada nakon postupka mehaničko-biološke obrade. Tuženik zaključuje da se dana obrazloženja naručitelja u svezi traženog uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, ne mogu zanemariti, već da su protivno tvrdnji tužitelja razlozi iz obrazloženja odlučni kod ocjene tehničke i stručne sposobnosti tužitelja kao odabranog ponuditelja. S time u vezi tuženik zaključuje da se žalbeni navod o spornom iskustvu tužitelja kao odabranog ponuditelja ne može otkloniti. Za takav zaključak daje iscrpne razloge koje prihvaća i ovaj Sud. Naime, i nakon višestrukog pojašnjavanja i upotpunjavanja ESPD obrasca, tuženik ocjenjuje da postoji opravdana sumnja da je riječ o spornom iskustvu, a s time u vezi posebno obrazlaže i druge uočene nelogičnosti kod dokazivanja traženog iskustva, a uočene nedostatke i sumnje da naručitelj nije otklonio u postupku pregleda i ocjene ponuda, iako je takvu mogućnost provjere imao od druge ugovorne strane, a što je propisao i odredbama DON-a.

Dalje, u obrazloženju osporenog rješenja tuženik navodi da tužitelj tijekom žalbenog postupka nije dokazao da bi struktura miješanog komunalnog otpada u NR Kini bila takva da bi kapaciteti za biološku obradu miješanog komunalnog i biološkog otpada bili jednaki, odnosno da bi kapaciteti za mehaničku i biološku obradu otpada bili identični. Zbog toga tijekom provedenog dokazr.og postupka tužiteljeva pojašnjenja tuženik nije prihvatio.

Ovaj Sud tužbene prigovore nije ocijenio osnovanim, osobito jer tužitelj ničim u tužbi ne dovodi u sumnju pravilnost utvrđenja tuženika, odnosno pravilnost njegovih zaključaka, a niti u prilog svojih tvrdnji kojima upire na nezakonitost tuženikovog rješenja, dostavlja dokaze kojima bi potkrijepio njihovu istinitosti pravilnost. Stoga, tužitelj tužbenim navodima ne dokazuje da je postupanje naručitelja u konkretnom slučaju bilo u skladu s ovdje primijenjenim mjerodavnim pravom. U tužbi tužitelj u bitnom ustraje na drugačijoj interpretaciji primijenjenog materijalnog prava, odnosno utvrđenog činjeničnog stanja u svezi ocjene valjanosti odabrane ponude, a što ne dovodi do drugačijeg ishoda ovog postupka, a niti je od utjecaja na ocjenu zakonitosti tuženikovog rješenja.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu