UsII-1/21 od 4. veljače 2021.

KLASA: 20/849

UsII-1/21 od 4. veljače 2021.

Uvjeti i zahtjevi sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima - Način popunjavanja ESPD obrasca – Članak 260. ZJN 2016

Uvidom u ESPD obrazac odabranog ponuditelja Sud je utvrdio da IV. dio obrasca koji se odnosi na kriterije za odabir gospodarskog subjekta, sadrži dio (točka A) koji se odnosi na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Taj dio obrasca sadrži četiri dijela od kojih je u ovom sporu (s obzirom na navode tužitelja) relevantan dio pod nazivom: Upis u strukovni registar. Taj je dio ESPD obrasca odabranog ponuditelja popunjen na način da je navedeno da je ponuditelj upisan u odgovarajuće strukovne registre koji se vode u državi članici njegova poslovnog nastana. U dijelu obrasca koji glasi: „ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju)“ odabrani ponuditelj je naveo: „Putem registra EOJN RH Trgovački sud u Zagrebu“.
Polazeći od zahtjeva vezanih uz popunjavanje ESPD obrasca u konkretnom slučaju propisanih dokumentacijom o nabavi, Sud ocjenjuje da je ESPD obrazac odabranog ponuditelja sadržavao sve podatke koje je, u skladu s člankom 260. ZJN-a, zahtijevala dokumentacija o nabavi, slijedom čega tužbeni navodi tužitelja u tom smislu nisu osnovani. Ovome valja dodati da Sud prihvaća ocjenu tuženika kako iz citirane točke 44.3. dokumentacije o nabavi nedvojbeno proizlazi da ponuditelji nisu bili dužni uz ESPD obrazac dostaviti dokumentaciju koja dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke 44.1., već se obveza dostave preslika traženih dokumenata odnosi samo na ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja, na poziv naručitelja prije sklapanja ugovora.
Tužiteljev prigovor o neuzimanju u obzir mišljenja prof. dr. sc. Gorana Roića ne dovodi u sumnju zakonitost osporavanog rješenja tuženika jer je riječ o mišljenju koje je na zahtjev stranke u postupku (tužitelja) sačinila osoba koja je u postupku pregleda i ocjene ponuda sudjelovala na strani tužitelja zbog čega taj dokaz nije moguće uzeti kao dokaz vještačenjem kao što neosnovano smatra tužitelj.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu