UsII-100/22 od 1. lipnja 2022.

KLASA: 22/104
UsII-100/22 od 1. lipnja 2022.
Neuobičajeno niska cijena – Članak 289. ZJN 2016  
 
Ključni žalbeni razlog  bio je da odabrana ponuda ima izuzetno nisku cijenu, pri čemu se ukazuje na primjenu članka 26. stavka 6. Pravilnika kojom se propisuje način utvrđivanja minimalne cijene, tj. visine naknade za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača. S time u vezi zainteresirano Učilište za cestovni promet (drugi ponuditelj) ističe da je odabrani ponuditelj u ponudi naveo jediničnu cijenu (po polazniku) u iznosu od 990,00 kn bez PDV-a, jednako za program periodičke izobrazbe vozača - Slavonski Brod kao i za program periodičke izobrazbe vozačka – Nova Gradiška. Stoga, a kako ponuda sadrži izuzetno niske cijene određene protivno odredbama Pravilnika/18 da je nezakonita i trebala je biti isključena iz postupka javne nabave.
U obrazloženju osporenog rješenja tuženik navodi da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine", 30/21.) stupio na snagu prije pokretanja predmetnog postupka nabave, a u kojem je brisana odredba kojom se nadležnom ministru daje ovlast utvrditi minimalnu cijenu periodičke izobrazbe vozača. Tuženik zaključuje da je svrha brisanja te odredbe bila omogućiti da se cijene izobrazbe formiraju sukladno uvjetima na tržištu. U prijelaznim i završnim odredbama tog Zakona, u članku 25. propisana je obveza usklađenja Pravilnika s odredbama tog Zakona. Primjenjujući kriterij hijerarhije pravnih propisa, pravilno je zaključio tuženik da su u konkretnom slučaju primjenjive odredbe Zakona, a ne Pravilnika.
Tuženik u osporenom rješenju dodaje da u predmetnom slučaju nisu bili ispunjeni svi propisani uvjeti, u kojem slučaju naručitelj može od ponuditelja zahtijevati objašnjenje ponude iz čl. 22. stavku 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi… Dakle, u konkretnom slučaju je naručitelj procijenio da ponuda nije bila izuzetno niska, zbog čega nije bio u obvezi postupiti u smislu članka 289. ZJN 2016., a niti su bili ispunjeni skupno propisani uvjeti, zbog kojih bi postojala osnova da od ponuditelja zahtijeva objašnjenje ponude.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu