UsII-51/23 od 9. svibnja 2023.

KLASA: 23/70
UsII-51/23 od 9. svibnja 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Usluge/roba- Mješoviti ugovor- Pregled i ocjena ponuda- Članak 268., 280. i 290. ZJN
2016

Naručitelj je odbio kao neprihvatljivu ponudu žalitelja jer ne ispunjava kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, a iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda je razvidno da je razlog što su reference iz spornog popisa glavnih usluga iz ranijih ugovora o javnoj nabavi robe.
Kako dokumentacija o nabavi ne propisuje da ponuditelj mora dokazati da je izvršio najmanje jedan ugovor o nabavi usluga istih ili sličnih predmetu nabave, to je osnovan zaključak tuženika da je tužitelj povrijedio naprijed navedenu odredbu Zakona i Pravilnika time što je pri ocjeni tehničke i stručne sposobnosti uzeo u obzir isključivo vrstu ugovora u okviru kojih je stečeno iskustvo žalitelja, već je sukladno navedenoj točki dokumentacije o nabavi za dokazivanje iskustva relevantno iskustvo u pružanju usluga u okviru bilo koje vrste ugovora, pri čemu se naglašava da dokumentacijom o nabavi nije propisano koje usluge će se smatrati sličnima predmetu nabave niti su obvezno dokazivanje primjene određene tehnologije, pa osnovano tuženik zaključuje da prihvaćanjem takvog tumačenja tužitelja bi došlo do povrede naprijed navedenih odredaba Zakona i Pravilnika.
Iz članka 268. Zakona jasno proizlazi da gospodarski subjekt potrebno iskustvo dokazuje popisom radova, popisom glavnih isporuka robe i popisom glavnih usluga, a ne vrstama ugovora, a niti je naprijed navedenom točkom dokumentacije o nabavi propisano da gospodarski subjekt tehnički i stručnu sposobnost dokazuje isključivo ranijim ugovorima o uslugama.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu