UsII-133/21 od 5. svibnja 2021.

KLASA: 21/73

UsII- 133/21 od 5. svibnja 2021.

Troškovnik – Cijene iskazane na potvrdama medija/nakladnika - Pregled i ocjena ponuda – Članak 280. i 290. ZJN 2016
 
U predmetnom slučaju sporno je tumačenje odredbe točke 2.5. dokumentacije o nabavi koja propisuje da „Iskazane cijene na pojedinačnim medijima unesene u troškovnik moraju odgovarati cijenama koje su iskazane na potvrdama medija/nakladnika, s time da će naručitelj dopustiti odstupanja cijena iz potvrda od onih iz troškovnika samo ukoliko odstupanje neće biti više od 5%. Svako odstupanje do 5% i uključivo 5% mora biti detaljno pojašnjeno od strane ponuditelja. Ukoliko ponuditelj ne dostavi potvrdu medija/nakladnika ili cijene na pojedinačnim medijima iskazane u troškovniku odstupaju za više od 5% od priloženih ovjerenih preslika potvrda medija/nakladnika naručitelj će odbiti takvu ponudu.“
Državna komisija je pravilno ocijenila da je tom odredbom propisano maksimalno dopušteno odstupanje cijena iz potvrda medija/nakladnika od onih iz troškovnika koje ne smije biti veće od 5% jer će u protivnom naručitelj odbiti takvu ponudu. Spisu prileži naručiteljev odgovor na žalbu, a u kojem podnesku naručitelj jasno navodi da je odabrani ponuditelj u skladu s dokumentacijom o nabavi dostavio popunjeni troškovnik koji odgovara cijenama koje su iskazane na potvrdama medija/nakladnika, odnosno da odstupanje nije veće od 5%  u apsolutnom iznosu te da je odabrani ponuditelj  Izjavom o dodatnim popustima dao pojašnjenje odstupanja do 5% i uključivo 5% kako je i porpisnao dokumentacijom o nabavi. Naručitelj je pojasnio i da je samo jedan ponuditelj iskazao razliku veću od 5% zbog čega je ponuda tog ponuditelja odbijena.
Sud je rješenje  Državne komisije ocijenio zakonitim te je odbio tužbeni zahtjev.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu