UsII-339/21 od 15. prosinca 2021.

KLASA: 21/627

UsII-339/21 od 15. prosinca 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Reference - Pregled i ocjena sukladno DON – Čl. 290. ZJN 2016


Tužitelj u tužbi ističe da je zainteresirana osoba dostavila referencu „Izrada glavnog projekta za izgradnju samostalnog postrojenja za skladištenje istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Santa Maria de Garona“, ali da iz te reference i njenog kasnijeg pojašnjenja proizlazi da za prometnice unutar tog postrojenja nije pribavljena lokacijska/ građevinska dozvola kako je to traženo DON-om pa smatra pravilnom ocjenu naručitelja da ista ne može biti ocijenjena valjanom. 
Tuženik je u prethodnom rješenju, rješavajući spor oko tumačenja navedenog propisanog uvjeta iz točke 4.3.1. DON-a naveo i da su s obzirom na izričaj sporne odredbe, ponuditelji dio spornog uvjeta za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti mogli dokazivati bilo pojedinačnom referencom u odnosu na prometnicu, bilo referencom za objekt u sklopu kojeg je bila izgrađena i prometnica. Iz spisa nadalje proizlazi da je upravo naručitelj u postupku nakon primitka navedenog rješenja tuženika, dana 14. prosinca 2020. zatražio od zainteresirane osobe temeljem članka 293. ZJN 2016 razjašnjenje i upotpunjavanje ponude odnosno pozvao je na dostavu dopune sporne reference. Postupajući po traženju naručitelja, zainteresirana osoba je dostavila izjavu naručitelja iz predmetne reference u kojoj je jasno navedeno da se prometnice navedene u referenci nalaze unutar područja nuklearne elektrane te za njih nije bilo potrebno ishoditi posebnu građevinsku dozvolu jer je građevinska dozvola za predmetni objekt sadržavala građevinsku dozvolu za prometnice. Dakle, kako su sukladno prethodnom rješenju tuženika, ponuditelji bili slobodni traženi uvjet tehničke i stručne sposobnosti dokazati i referencom za objekt u sklopu kojeg je bila izgrađena i prometnica te da je upravo naručitelj zatražio od zainteresirane osobe pojašnjenje vezano za ishođenje dozvola za prometnice, osnovano tuženik navodi da je naručitelj u takvoj situaciji trebao ocijeniti priloženi dokaz, a ne zaključiti kako predmetnu referencu ne može ocijeniti valjanom jer zainteresirana osoba nije dostavila referencu koja se odnosi na prometnicu za koju je izdana zasebna građevinska dozvola. Slijedom navedenog, suprotno navodima tužitelja, osnovano tuženik cijeni da je naručitelj pogrešno postupio kada je zanemario pojašnjenje ponude zainteresirane osobe te je odbijanjem ocjene dostavljenih dokaza postupio protivno traženim uvjetima i zahtjevima iz DON-a.