UsII-217/21 od 26. kolovoza 2021.

KLASA: 21/272

UsII-217/21 od 26. kolovoza 2021.

Jedinična cijena za lijek – Lista lijekova HZZO-a – Promjenjivost cijene – Zakon o lijekovima – Članak 280., 290. ZJN 2016

Prema odredbi članka 6. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi i ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ 65/17. i 75/20.) naručitelj u dokumentaciji o nabavi određuje je li cijena ponude promjenjiva ili nepromjenjiva. Promjenjiva cijena je cijena koja se tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma može mijenjati. Ako je cijena ponude promjenjiva, naručitelj mora u dokumentaciji o nabavi odrediti način i uvjete izmjene cijene. Nepromjenjiva cijena je cijena koja tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ostaje nepromijenjena.
Sukladno navedenom, tuženik pravilno točku 6.5. Dokumentacije o nabavi, u spornom dijelu tumači na način da se definirani uvjet određivanja cijene koja je promjenjiva, prije svega odnosi na postupak izmjene cijene ponude tijekom trajanja ugovora, dok nije od značaja, niti je odlučno za ocjenu valjanosti i zakonitosti ponude u trenutku ocjene i pregleda ponude, na način kako to tužitelj sugerira u tužbi.
Vezano uz navedeno sporno pitanje, valja dati osvrt i na mjerodavne odredbe Zakona o lijekovima („Narodne novine“ 76/13., 90/14. i 100/18.), prema kojima nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet, odnosno veleprodaja, ne smiju prodavati lijek po cijeni višoj od najviše dozvoljene cijene lijeka, sa time da nadzor nad provedbom Zakona o lijekovima, obavlja farmaceutska inspekcija nadležnog ministarstva. Prekršajne odredbe tog Zakona, propisuju da će se novčanom kaznom kazniti za prekršaj fizička ili pravna osoba koja, među ostalim, prodaje lijek po cijeni višoj od najviše dozvoljene cijene lijeka. S obzirom na rečeno i odredbe ovdje mjerodavnih propisa, prilikom svake narudžbe i prodaje lijeka, kao i tijekom trajanja ugovora, nužno je utvrditi je li cijena lijeka protivna propisima.
Zbog toga je jasno i argumentirano tumačenje tuženika u svezi ocjene valjanosti odabrane ponude u odnosu na točku 6.5. Dokumentacije o nabavi, jer je jedino logičan zaključak da je ponuđena cijena lijeka, s obzirom na definirani kriterij promjenjivosti cijene, relevantna tijekom trajanja ugovora i ima značaj u odnosu na zakonitost izvršenja ugovora. Stoga da to ne predstavlja nezakonitost radi koje bi odabrana ponuda bila ocijenjena nezakonitom, samo iz razloga jer nije bila usklađena s cijenom na Listi lijekova koja je bila na snazi u trenutku predaje ponude, već sa Listom lijekova koja je važila u trenutku donošenja odluke o odabiru, tj. stupila je na snagu 1. ožujka 2021.
Premda je točkom 6.5. Dokumentacije o nabavi propisano da ponuđena cijena i važeća cijena u vrijeme trajanja ugovora ne mogu ni u kojem slučaju biti veće od cijena na važećoj Listi lijekova HZZO-a, ovaj Sud prihvaća razloge i argumentaciju tuženika danu u osporenom rješenju, zbog kojih tako definirani kriteriji, uvažavajući propisanu promjenjivost cijene treba tumačiti smisleno i logično, tj. sustavno, uvažavajući pri tome cjelokupni dio dokumentacije o nabavi kojeg je ta točka dio, uvažavajući i mjerodavni pravni okvir koji regulira predmetnu materiju, a ne gramatički i suviše formalistički, kako to čini tužitelj. Iz naprijed navedenih razloga, nije sporno da je ponuda odabranog ponuditelja u trenutku donošenja odluke o odabiru bila valjana, tj.  nisu postojali razlozi zbog kojih bi ponuda bila nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva, a što bi bili razlozi za odbijanje ponude, niti su se ostvarili uvjeti za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu