UsII-116/22 od 8. srpnja 2022.

KLASA: 22/163

UsII-116/22 od 8. srpnja 2022.
 
Ponuđeni predmet nabave nije u skladu s traženim – Članak 290. ZJN 2016
 
Iz opisa predmeta nabave jasno proizlazi da se od ponuditelja traži da, ako cijelu uslugu smještaja i konferencijske dvorane ne može pružiti u jednom hotelu kategorije pet zvjezdica, za smještaj i konferencijsku dvoranu treba osigurati dva hotela kategorije pet zvjezdica, kao i da hoteli ne smiju biti na međusobnoj udaljenosti većoj od 300 metara zračne linije i moraju se nuditi s istom cijenom smještaja. Odabrani ponuditelj je ponudio smještaj u hotelu kategorije pet zvjezdica- Hotel Royal Ariston i konferencijsku dvoranu u Royal Princess koji, potonji, ugostiteljski objekt nije hotel, iako je kategoriziran s pet zvjezdica, jer iako se nalazi na istoj katastarskoj čestici i na istoj adresi kao hotel Royal Ariston, sve unutar istog turističkog naselja, ne udovoljava pravilima razvrstavanja ugostiteljskih objekata iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN, broj 56/16., 120/19., dalje: Pravilnik o razvrstavanju), koji se primjenjuje sukladno članku 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, dalje ZUD), a koji je mjerodavan za razlučivanje vrsta ugostiteljskih objekata.
Iz dokaza koje je tužitelj, još tijekom žalbenog postupka ishodio od nadležnog Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, nedvojbeno proizlazi da je ugostiteljski objekt Royal Princess razvrstan u vrstu Apartmani iz skupine "ostali objekti za smještaj", što ga neosporno čini različitim od pojma "hotel", koji je naručitelj tražio u svojem prvotnom, a i u kasnije izmijenjenom DON-u. Obzirom na to da tuženik nije ocijenio sve relevantne dokaze u žalbenom postupku i nije valjano ocijenio sve žalbene prigovore ovdje tužitelja, ovaj Sud nalazi da je tuženik svojim rješenjem povrijedio zakon na štetu tužitelja.
Nadalje, sukladno članku 434. stavku 4. ZJN-a, Sud je odlučio i osnovanosti žalbe tužitelja izjavljene protiv odluke o odabiru. Sud zaključuje da je DON ishodišni pravno relevantni dokument prema kojem se ocjenjuje udovoljavaju li ponude zahtjevima koji su u tom dokumentu određeni i da je konkretni DON ovdje naručitelja na jasan, razumljiv i precizan način odredio uvjete natjecanja, a predmet nabave jasno konkretizirao u skladu s člankom 203. ZNJ-a 26. Prema tome, ponuda koja ne zadovoljava bilo koji od uvjeta koji su u DON-u navedeni ne može se smatrati valjanom ponudom. Pri tome, u konkretnom slučaju, odredba točke 2.1. DON-a i u dopunjenom sadržaju (III: izmjena) nije podložna dvojbi o tome što je traženo, a to su hoteli kategorizirani s pet zvjezdica. Činjenica da se oba ugostiteljska objekta izabranog ponuditelja nalaze unutar jednog turističkog naselja (Resort Royal), na istoj adresi i da im je u katastarskom očevidniku pod načinom uporabe i namjene navedeno: "hotel", nije relevantna u strogo formalnom postupku javne nabave, jer katastarska tijela, sukladno članku 19. stavku 2. alineji 3. Pravilnika u kategoriji: "poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade" mogu u svoju evidenciju upisati samo slijedeće pojmove: poslovnu zgrada, hotel, motel, prenoćište, restoran, zgrada za iznajmljivanje, upravna zgrada, servisna zgrada, zgrada za prijem putnika, benzinska stanica, sportska dvorana, zatvoreni bazen, stadion, svjetionik. Pritom se u postupku evidentiranja zgrada i njihove namjene ne primjenjuju kriteriji koji su za definiranje pojma ugostiteljskog objekta propisani u ZUD-u i pripadajućim pravilnicima.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu