UsII-377/21 od 27. siječnja 2022.

KLASA: 21/946
UsII-377/21 od 27. siječnja 2022.

Certifikat ISO o ispunjavanju normi ISO/IEC45001 i ISO/IEC 14001- Članak 290. ZJN  2016

Tužitelj tužbenim navodima niti ne osporava da je dostavio certifikate o ispunjavanju normi ISO/IEC45001 i ISO/IEC 14001 koje je izdala tvrtka ICR Adriatica d.o.o. Prema stajalištu tužitelja navedeni certifikati odnose se na pružanje usluga u niskogradnji, dakle, na pružanje usluga, a predmet javne nabave je izvođenje radova. Ovaj tužbeni navod sud ne prihvaća budući da opseg i primjena ISO certifikata ovisi o prirodi i djelatnosti kojim se gospodarski subjekt bavi, a naručitelj je u provedenom postupku utvrdio da je pretežita djelatnost odabranog ponuditelja gradnja građevina niskogradnje. Navedeno utvrđenje naručitelj je temeljio na izvatku iz sudskog registra za odabranog ponuditelja i popisu ugovora o uredno izvršenim istim ili sličnim radovima, što tužitelj tužbenim navodima niti ne dovodi u sumnju. Stoga Sud prihvaća stajalište tuženika i naručitelja prema kojem je odabrani ponuditelj dostavljanjem navedenih certifikata dokazao da ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom i sustav upravljanja okolišem sukladno normi ISO/IEC45001 i ISO/IEC 14001 u djelokrugu svojeg poslovanja. Također dokumentacija o nabavi niti u jednom dijelu nije zahtijevala od ponuditelja da dostave dokaz o akreditaciji izdavatelja certifikata, već kako je naprijed navedeno potvrda je trebala biti izdana od neovisnog tijela, a njome se potvrđuje sukladnost poslovanja gospodarskog subjekta s propisanim normama. Imajući u vidu odredbu članka 290. stavak 1. ZJN 2016.  kojom je propisano da naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi, to u konkretnom slučaju nije bilo niti osnove niti razloga da naručitelj traži dostavu akreditacije za ICR Adriatica d.o.o. Naime, dokumentacijom o nabavi dostavljanje traženih certifikata odnosi se na utvrđenje je li ponuditelj kao gospodarski subjekt svoje poslovanje uskladio s propisanim normama (članak 270. i 271. Zakona o javnoj nabavi) zbog čega je naručitelj i zahtijevao da potvrda bude izdata od neovisnog tijela. Odredba članka 213. Zakona o javnoj nabavi na koju se tužitelj u tužbi poziva stavkom 3. propisuje da su tijela za ocjenu sukladnosti u smislu stavka 1. i 2. tog članka tijela koje provode aktivnosti ocjene sukladnosti, uključujući umjeravanje, ispitivanje, certificiranje i inspekciju koje je akreditirano u skladu s uredbom (EZ br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća). Navedena odredba dakle odnosi na slučajeve kada javni naručitelj dokumentacijom o nabavi zahtjeva da gospodarski subjekti podnesu izvješće o testiranju od tijela za ocjenu suglasnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenim u tehničkim specifikacijama, kriterijima za odabir ponude ili uvjetima za izvršenje ugovora. S obzirom na navedeno sadržaj odredbe članka 213. Zakona o javnoj nabavi odnosi se na predmet nabave, a ne na gospodarskog subjekta (ponuditelja).

Poveznica na Rješenje
Poveznica na Presudu