UsII-43/22 od 9. ožujka 2022.

KLASA: 21/1040

UsII-43/22 od 9. ožujka 2022.

Kriterij za odabir ponude – Referenca stručnjaka - Uloga stručnjaka na projektu - Članak 285., 403., ZJN 2016 

Točkom 44. DON-a - kriterij Stručnjaka 1. Voditelj izrade studije izvodljivosti i aplikacije, propisano je da se maksimalno boduje pet studija, te da se po tom kriteriju može ostvariti 20 bodova. Iz spisa proizlazi da je zainteresirana osoba po navedenom kriteriju za stručnjaka Petr Plicht dostavila šest referenci, te je tuženik kao što je naprijed navedeno ocijenio da se referenca za aglomeraciju Beli Manastir navedenom stručnjaku nije mogla priznati, ali da bodovanje po tom kriteriju ne utječe na konačnu odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude jer navedenih pet referenci, kako je to i traženo DON-om, tužitelj u žalbenom postupku nije s uspjehom osporio. Tužitelj je u žalbenom postupku navedenom stručnjaku osporio referencu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Nejdek-Studija izvodljivosti“, navodeći da nije obavljao usluge u svojstvu Voditelja izrade studije izvodljivosti, međutim, tuženik je u žalbenom postupku ocjenjujući životopis navedenog stručnjaka, potvrdu Grada Nejdek od 4. ožujka 2021. pribavljenu u prethodnom postupku i potvrdu Grada Nejdek od 7. kolovoza 2021. koju je tužitelj dostavio u žalbenom postupku, ocijenio da se ta potvrda ne odnose na isti projekt kojeg je i zainteresirana osoba bodovala odnosno da se odnosi na drugu uslugu. U odnosu referencu Izrada Studije izvodljivosti Aglomeracije Taborsko“, tužitelj je tijekom žalbenog postupka dostavio potvrdu naručitelja komunalije d.o.o. tvrdeći da odabrani ponuditelj na spornom projektu nije pružao usluge izrade studije izvodljivosti i aplikacije odnosno da navedeni stručnjak nije obavljao tražene usluge. Tuženik je dostatno obrazložio da je tužitelj u žalbenom postupku dostavio potvrdu naručitelja Komunalije d.o.o. iz koje proizlazi da se odnosi na drugi zahvat iz čega proizlazi da je tuženik imao osnove za zaključak da tužitelj nije osporio navedene reference te da odabrani ponuditelj za Stručnjaka 1 i bez reference za aglomeraciju Beli Manastir, ima pet valjanih referenci za koje ostvaruje 20 bodova.
Iz identičnih žalbenih navoda i dostavljenih dokaza, tužitelj je osporavao i reference po kriteriju 3. „Izrađivač financijsko ekonomskog dijela studije izvodljivosti“ predloženoj stručnjakinji Jani Schovankova, međutim, tuženik je uvidom u točku 44. DON-a u odnosu na taj kriterij, odabranu ponudu i životopis odabrane stručnjakinje, obrazložio da su navodi tužitelja neosnovani, koje obrazloženje prihvaća i ovaj Sud. Tužitelj u tužbi u odnosu na navedene kriterije iz točke 44 DON a ponavlja navode žalbe, međutim ničim ne dokazuje razloge za drukčije činjenično stanje od onog kako ga je utvrdio tuženik.

 
Tehnička i stručna sposobnost – Iskustvo stručnjaka – Članak 268. ZJN 2016

Sud ne nalazi osnovanim ni navod tužitelja kojim osporava iskustvo predloženog stručnjaka Arsena Marčete, navodeći da nije imao iskustvo na izradi Idejnog elektroničkog projekta za područje aglomeracije Pleternice. Iako se u lokacijskoj dozvoli od 30. kolovoza 2017. ne navodi da je izrađen elektronički projekt, iz potvrde naručitelja Pleternički komunalac d.o.o. od 18. siječnja 2019. proizlazi da je navedeni stručnjak na području aglomeracije Pleternica sudjelovao u izradi elektroprojekta odnosno idejnog projekta 18 crpnih stanica za koji projekt je upravo i ishođena lokacijska dozvola od 30. kolovoza 2017. pa je u pravu tuženik kada navodi da je i zainteresirana osoba sukladno odredbama ZJN 2016 udovoljenje uvjetu sposobnosti imala pravo cijeniti iz životopisa stručnjaka i potvrde druge ugovorne strane koja je i potvrdila da je navedeni stručnjak pružio navedenu uslugu.

Poveznica na Rješenje 
Poveznica na Presudu