UsII-199/22 od 7. prosinca 2022.

KLASA: 22/540

UsII-199/22 od 7. prosinca 2022.
 
Pravodobnost ponude 

U Zapisniku o javnom otvaranju ponuda koji čini sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda navedeno da je odabrani ponuditelj svoju ponudu dostavio 10. svibnja 2022. u 20:28:03 sati, pa da je nedvojbeno da je njegova ponuda dostavljena odnosno zaprimljena u EOJN RH u roku za dostavu ponuda (11. svibnja do 13:00 sati). Predstavnik tužitelja je bio prisutan otvaranju ponuda te nije imao nikakvih primjedbi. Pravodobnosti ponude tužitelj nije prigovarao ni u žalbi već taj prigovor po prvi puta iznosi u tužbi, a da nije obrazložio zašto ga tek sada ističe. Budući da sud ocjenjuje zakonitost osporenog rješenja s obzirom na žalbene razloge, to se tuženik o tome nije mogao očitovati u osporenom rješenju, radi čega se osporeno rješenje ne može ocijeniti nezakonitim.

Tehničke specifikacije vozila – Nejasna DON ne može ići na štetu ponuditelja

Što se tiče prigovora tužitelja o nedostajućem broju sjedećih mjesta i proturječnih podataka o starosti vozila valja reći slijedeće. Dokumentacijom o javnoj nabavi zatraženo je vozilo od „najmanje 20 mjesta za sjedenje“ bez pojašnjenja da li je u tih 20 mjesta uključeno i mjesto vozača ili ne. U takvoj situaciji kada je dokumentacija neprecizna, prema stajalištu ovog suda, ta nepreciznost ne može ići na štetu ponuditelja. Stoga se u situaciji u kojoj je u 20 mjesta za sjedenje uključeno i mjesto vozača ima smatrati da odabrani ponuditelj ispunjava tražene uvjete po osnovi broja traženih sjedećih mjesta.

Starost vozila  - Neusklađenost podataka iz izjave i prometne dozvole

Što se tiče žalbenog prigovora o neusklađenosti podataka iz izjave i podataka iz prometne dozvole o starosti vozila valja reći da ni taj prigovor nije osnovan jer se u prometnoj dozvoli ne navodi godina proizvodnje vozila nego datum stavljanja u promet kako je to pravilno utvrdio tuženik u osporenom rješenju.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu