UsII-288/21 od 15. listopada 2021.

KLASA: 21/626

UsII-288/21 od 15. listopada 2021.

Tehničke specifikacije - Dokazivanje jednakovrijednosti- Prikladna sredstva - Pregled i ocjena ponuda- Članak 211., 213., 280. i 290. ZJN 2016

Neosnovano tužitelj navodi da dokaz koji je dostavila zainteresirana osoba, Nominacija rasvjete OD Koprivnica nije mjerodavan za dokazivanje jer nije dokazno sredstvo propisano odredbom članka 213. ZJN-a.
Naime, osnovano tuženik u odgovoru na tužbu upire na mjerodavnu odredbu članka 211. stavka 2. i 3. ZJN-a, kojom je propisano da ako javni naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz članka 209. točke 2. ovoga Zakona, ne smije odbiti ponudu zbog toga što ponuđeni radovi, roba ili usluge nisu u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom, što uključuje sredstva dokazivanja iz članka 213. ovoga Zakona, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ponuditelj mora u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, što uključuje sredstva dokazivanja iz članka 213. ovoga Zakona, dokazati da radovi, roba ili usluge koji odgovaraju normi udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima javnog naručitelja.
Dakle, sredstva dokazivanja iz članka 213. ZJN-a nisu primarna i jedina dopuštena za dokazivanje jednakovrijednosti, već su ista uključena kao moguća dokazna sredstva. Uostalom, naručitelj je točkom 18. DON-a uputio na naprijed navedenu odredbu članka 211. stavka 2. ZJN-a. 
Kako tužitelj u fazi pregleda i ocjene ponuda nije proveo ocjenu jednakovrijednosti koju je bio dužan provesti, a niti je u svojoj odluci obrazložio razloge o nepostojanju jednakovrijednosti proizvoda koje nudi zainteresirana osoba, to se osporeno rješenje tuženika ne može ocijeniti nezakonitim jer je tuženik u obrazloženju osporenog rješenja iznio, prema ocjeni Suda, valjane i potpune razloge koji upućuju na osnovanost osporene odluke.

 

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu