UsII-71/23 od 5. srpnja 2023.

KLASA: 23/80

UsII-71/23 od 5. srpnja 2023.

Predmet nabave  - Usluge pravnog savjetovanja – Zakon o odvjetništvu – Valjanost odabrane ponude

Tužitelj ističe kako su i usluge pravnog savjetovanja, a koje su sastavni dio usluge upravljanja projektom, regulirane određenim pozitivnim propisima. Tako je člankom 3. Zakona o odvjetništvu (Narodne novine br. 9/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009,18/2011, 126/2021) određeno da samo odvjetnici smiju pružati sve oblike pravne pomoći, a osobito davati pravne savjete, sastavljati isprave (ugovore, oporuke, izjave i dr.), sastavljati tužbe, žalbe, prijedloge, zahtjeve, molbe, izvanredne pravne lijekove i druge podneske te zastupati stranke. Isto tako, člankom 5. Zakona o odvjetništvu propisano je da se pružanjem pravne pomoći kao zanimanjem smiju baviti samo odvjetnici te u određenoj mjeri (pravni savjeti i mišljenja) profesori i docenti pravnih predmeta na sveučilištima u Republici Hrvatskoj. Također, člankom 5.a Zakona o odvjetništvu određeno je da odvjetnik koji je u članici Europske unije - stekao pravo obavljanja odvjetničke službe može, u skladu s uvjetima koje propisuje isti Zakon, u Republici Hrvatskoj obavljati odvjetničke radnje odnosno službu, a zbog koje odredbe je u tome dijelu otvoreno tržišno natjecanje odnosno ne postoji ograničenje tržišnog natjecanja. Predmet nabave iz dokumentacije o nabavi u dijelu odnosi i na usluge pravne pomoći u smislu Zakona o odvjetništvu, konkretno usluge pravnog savjetovanja.
Točkom 2.1.2. DON, određen je, pored ostalog, opis aktivnosti u okviru kojih je izričito navedeno da će izvršitelj obavljanje poslova upravljanja projektom gradnje provoditi sukladno člancima 33.-39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19) te ostalim pozitivnim propisima. Dokumentacijom o nabavi nije bilo propisano da ponuditelj mora u svojoj ponudi dokazati naručitelju da ima na raspolaganju gospodarski subjekt odnosno osobu ovlaštenu za pružanje usluga pravne pomoći odnosno savjetovanja sukladno Zakonu o odvjetništvu. Da uvjeti kojima Tužitelj prigovara i u žalbi i u tužbi nisu bili propisani Dokumentacijom o nabavi proizlazi i činjenice da je Naručitelj, u postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja, odbio Tužitelja za izmjenu dokumentacije o nabavi na način da se kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti uvrsti i stručnjak za pravna pitanja koji mora zadovoljiti odredbe Zakona o odvjetništvu. Kako dokumentacijom o nabavi nisu traženi uvjeti kojima Tužitelj prigovara, Tuženik je pravilno ocijenio da je Naručitelj odabranu ponudu pregledao sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, pa je stoga u tom dijelu tužiteljev tužbeni zahtjev neosnovan.Tehnička i stručna sposobnost – Popis usluga –Valjanost odabrane ponude

Odabrani ponuditelj je u svojoj ponudi u ESPD obrascu te u ažuriranom popratnom dokumentu (Popis glavnih usluga) naveo sljedeću uslugu: „Usluge tehničke podrške upravljanja projektom „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ koja usluga je pružana unutar razdoblja 8/2017.- 7/2021., o čemu je odabrani ponuditelj dostavio potvrdu druge ugovorne strane o urednom izvršenju usluge od 29. lipnja 2021. godine. Navedenom potvrdom druga ugovorna strana potvrđuje da je odabrani ponuditelj uredno izvršio svoje obveze koje proizlaze iz ugovora o predmetnim uslugama. U potvrdi su taksativno navedene aktivnosti koje odgovaraju aktivnostima navedenim u ESPD obrascu odabranog ponuditelja. Također je navedeno da ukupna vrijednost Ugovora o uslugama tehničke podrške upravljanja projektom „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ iznosi 3.674.191.18 HRK bez PDV-a i da su preuzete obveze pružanja usluga izvršene u razdoblju od 31. kolovoza 2017. do 20. srpnja 2021. godine. Neistinitost te potvrde, kako pravilno zaključuje Tuženik, Tužitelj nije doveo u sumnju svojim tužbenim navodima.
 


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu