UsII-85/22 od 11. svibnja 2022.

KLASA: 22/53
UsII-85/22 od 11. svibnja 2022.
Tehnička i stručna sposobnost – Rješenje o upisu u komoru voditelja građenja – Nejasna dokumentacija o nabavi

Analizirajući sadržaj sporne odredbe DON-a, moguće je zaključiti da se uvjeti sposobnosti mogu dokazati propisanim dokaznim sredstvima, koji uključuju i Rješenje o upisu u Komoru voditelja građenja, što ostavlja prostor za različito tumačenje, tj. da je i tim dokaznim sredstvom moguće dokazati traženi stupanj obrazovanja. Stoga, a kako nije jasno i nedvojbeno propisano da nominirani stručnjak treba biti inženjer, već ukupan sadržaj spornog dijela DON-a daje mogućnost i drugačijeg tumačenja, na način da se upisom u nadležnu komoru može dokazati traženi stupanj obrazovanja, tuženik zaključuje da moguća različita interpretacija odredbi DON-a ne može biti na štetu ponuditelja, već da se treba tumačiti na način koji bi izbjegao pravnu nesigurnost i moguće arbitrarno postupanje naručitelja.
Stoga, a kako je zainteresirani dokazao da je predloženi stručnjak 3 upisan u Češku komoru autoriziranih inženjera i tehničara i da ima zakonsko ovlaštenje voditi realizaciju gradnje (voditelj građenja) da naručitelj u okolnostima konkretnog slučaja, a uvažavajući cjelokupni sadržaj DON-a i sadržaj spornog dijela nije mogao odbiti ponudu zainteresiranog iz pobliže navedenog razloga. Dakle, time je tuženik zaključio da je nedovoljno jasna i precizna odredba DON-a ostavila mogućnost da se i na konkretan način dokazuje sposobnost nominiranog stručnjaka koji nije inženjer, jer se nedovoljno jasna odredba ne može tumačiti na štetu ponuditelja, u konkretnom slučaju zainteresiranog. Tuženik takav zaključak dalje obrazlaže da prema sadržaju spornog dijela DON-a, iz Rješenja o upisu u Komoru voditelja građenja mora proizlaziti ovlaštenje za obavljanje poslova inženjera gradilišta ili voditelja građenja, što je zainteresirani dokazao u odnosu na nominiranog stručnjaka, a ne i uvjet stručne spreme, koja se dokazuje pobliže propisanim dokaznim sredstvima. Dodaje da je, protivno prigovorima tužitelja, ocjenjujući zakonitost postupanja naručitelja, uzeo u obzir i životopis stručnjaka 3, iz kojeg proizlazi da stručnjak ima srednju stručnu spremu, ali da životopis nije propisan u svrhu dokazivanja stručne spreme, koje pitanje je ovdje predmet ocjene, već je taj dokument zatražen u svrhu dokazivanja radnog i stručnog iskustva.
Uzimajući u obzir mjerodavne odredbe ZJN 2016 i mjerodavne točke DON-a, tuženik je pravilno utvrdio da naručitelj postupak pregleda i ocjene ponude zainteresiranog nije zakonito proveo, jer je ponudu odbio iz razloga koji u DON-u nije propisao kao jasan i izričiti uvjet sposobnosti, tj. koji je s obzirom na naprijed navedene nejasnoće trebalo tumačiti u prilog zainteresiranog, a ne navesti kao isključivi razlog za odbijanje ponude.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu