UsII-62/24 od 19. travnja 2024.

KLASA: 23/681
UsII-62/24 od 19. travnja 2024.
Troškovnik- Dodatak troškovniku- Reagensi, testovi i ostali potrošni materijal- Pojašnjenje dokumentacije koje se odnosi na druge grupe- Načelo jednakog tretmana- Nejasna dokumentacija ne može ići na štetu ponuditelja- Članak 200., 280. i 290. ZJN 2016
 
Ovaj Sud nalazi pravilnim tumačenje tuženika da je u konkretnom slučaju odabrani ponuditelj dostavio dodatnu tablicu troškovnika sukladno 6. izmjeni dokumentacije o nabavi kojom je izmijenjena točka 2.5. dokumentacije o nabavi u odnosu na način ispunjavanja troškovnika, tako da je dopušteno dostavljanje dodatne tablice uz troškovnik ako se u troškovniku ne može upisati sve što je potrebno s time da ukupni iznos u dodatnoj tablici mora odgovarati ukupnom iznosu u troškovniku.
Točno je da je naručitelj navedenu izmjenu dokumentacije o nabavi donio na zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta za druge grupe predmeta nabave, međutim navedena izmjena dostavljanja dodatka troškovniku se primjenjuje i na grupu 288 predmeta nabave, budući se i u toj grupi nabavlja reagens i potrošni materijal jednako kao i u grupama u odnosu na koje je prihvaćen zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta, te se i u toj grupi ukazuje potreba dostavljanja dodatne tablice uz troškovnik, a naručitelj tom izmjenom nije isključio primjenu u odnosu na predmetnu grupu predmeta nabave što potvrđuje i naručitelj.
 
Navedena izmjena dokumentacije o nabavi je donesena na zahtjev gospodarskog subjekta u odnosu na druge grupe predmeta nabave što je naručitelj naveo u izmjeni, pa pogrešno tužitelj zaključuje da se izmjena odnosi isključivo na te grupe, a ne i na grupu 288.
Pri tome osnovano tuženik ukazuje na dosljednu upravnopravnu praksu ovoga Suda kako u slučaju i najmanje mogućnosti da bi se dokumentacija o nabavi mogla tumačiti na različit način, a što je konkretno slučaj, ista se u takvim okolnostima ne smije tumačiti na štetu ponuditelja, odnosno nejasnoće ili dvojbene odredbe dokumentacije o nabavi se ne smiju tumačiti na štetu ponuditelja.
Svako suprotno tumačenje primjene 6. izmjene dokumentacije o nabavi bi bilo suprotno načelu javne nabave iz članka 4. stavak 1. navedenog Zakona, prema kojem je naručitelj u primjeni toga Zakona u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan poštovati, između ostalih, i načelo jednakog tretmana i zabrane diskriminacije, pa tumačenje tužitelja 6. izmjene dokumentacije o nabavi bi upravo značilo povredu načela jednakog tretmana u odnosu na ostale grupe kod kojih se u tablici troškovnika ne može navesti sve što je potrebno.
Nastavno, proizlazi pravilnim zaključak tuženika da iz dokumentacije odabranog ponuditelja (troškovnik i dodatak troškovniku, te popis reagensa s kataloškim brojevima i oblikom pakiranja) proizlazi jasno koji reagens pripada kojem testu. Proizvodi navedeni u dodatku troškovnika pod rednim brojevima 1.-5. se odnose na reagense te u odnosu na te reagense sukladno skraćenicama koje se navode u nazivu reagensa je moguće identificirati koji reagens pripada kojem testu, a popis reagensa s kataloškim brojevima i oblikom pakiranja sadrži identične podatke koji su u pogledu naziva proizvoda, kataloškog broja i oblika pakiranja navedeni u dodatku troškovnika odabranog ponuditelja pod navedenim rednim brojevima, pa neosnovano tužitelj smatra da se radi o mogućim zaključcima i nagađanjima što dovodi u pitanju strogu formalnost postupka javne nabave.



Tehničke specifikacije- Dokazi tehničke i stručne sposobnosti- Izjava proizvođača vs. katalog- Izjava proizvođača je specifikacija- Mogućnost kalibracije- Članak 206., 268., 280. i 290. ZJN 2016

U odnosu na tehničku specifikaciju sukladno odredbama dokumentacije o nabavi prema kojoj je ponuditelj dužan dokazati da uređaj koji se daje na korištenje ima mogućnost kalibracije u 6 točaka, osnovano tuženik zaključuje da je isto odabrani ponuditelj dokazao izjavom koju je dostavio u postupku pregleda i ocjene ponuda kojom proizvođač ponuđenih reagensa izjavljuje da predmetni uređaj može imati kalibraciju PV u 6 točaka, pa prijevod izjave proizvođača od strane tužitelja ne dovodi do drugačije odluke u ovoj stvari.
Naime, iz tražene specifikacije ne proizlazi da ponuđeni uređaj mora imati tvorničku predefiniranu kalibraciju za test PV u 6 točaka, već se podrazumijeva da takav uređaj ima mogućnost navedene kalibracije u trenutku izvršenja ugovora, a što je predmetnom izjavom odabrani ponuditelj dokazao.
Stoga Sud ne nalazi odlučnim prigovor da isto ne predstavlja dovoljno jamstvo naručitelju, jer kao što to navodi tuženik u odgovoru na tužbu odredba članka 313. Zakona, koja se odnosi na izvršenje ugovora o javnoj nabavi, daje naručitelju određenu razinu jamstva da će za potrebe izvršenja predmeta nabave uređaj odabranog ponuditelja imati mogućnost kalibracije u 6 točaka, pri čemu se naručitelj u konkretnom slučaju osigurao i jamstvom iz točke 7.7.3. dokumentacije o nabavi.




 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu