UsII-24/22 od 18. veljače 2022.

KLASA: 21-02/15
UsII-24/22 od 18. veljače 2022.

Koncesija – Odluka o poništenju – Obvezni razlog isključenja – Nedostatak Izjave o nekažnjavanju za prokurista

Tužitelj prema podacima sudskog registra ima člana uprave- direktora, tri prokurista i direktora pa je posve razvidno da su svi oni trebali potpisati ispunjenu izjavu o nekažnjavanju. Pošto iz dokumentacije spisa proizlazi da je takva izjava dana za trgovačko društvo ponuditelja (tužitelj) i za njegove zakonske zastupnike (člana uprave i direktora), a ne i za prokuriste, koji su takoder osobe ovlaštene za zastupanje tužitelja to je Ministarstvo u ponovnom postupku pregleda i ocjene ponuda pravilno ocijenilo da na strani tužitelja postoji obvezujući razlog za isključenje. Kako je pak, i na strani drugog ponuditelja također bilo razloga za isključenje, a dugih ponuditelja nije bilo, osnovano je donesena odluka o poništenju ovog nadmetanja, sve u skladu s člankom 38. stavak 1. točka 3. Zakona o koncesijama. Posljedično tome Sud nalazi da je tuženik na podlozi točno utvrdenog činjeničnog stanja, pravilnom primjenom materijalnog prava uz valjano obrazloženje odbio žalbu tužitelja pa prigovori iz tužbe ne mogu dovesti do drugačijeg rješenja ove stvari. Osim toga valja dodati i to da je neosnovan prigovor tužitelja da je trebalo primijeniti odredbu članka 20. stavka 12. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi koja omogućuje da Izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN-a može dati osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta, jer takvu izjavu nije priložio i jer je predmetnim DON-om traženo osobno pojedinačno izjašnjavanje o nekažnjavanju za djela iz članka 24. i postupanja iz članka 25. Zakona o koncesijama, a ponudi je bila priložena samo tražena izjava za direktore i za pravnu osobu tužitelja.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu